تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 15:17 | نویسنده : سعید محمدی |
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 15:15 | نویسنده : سعید محمدی |
تلاوتهای استاد احمد صالح

1 - سوره الرحمن - 9 دقیقه

 

تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 15:14 | نویسنده : سعید محمدی |
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 15:12 | نویسنده : سعید محمدی |
تلاوتهای استاد محمود علی البناء ( فرمت Rm ) :


1 - سوره بقره                                    2 - سوره  آل عمران

3 - سوره آل عمران                             4 - سوره مريم

5 - سوره انبیاء                                   6 - سوره حج

7 - سوره فرقان                                  8 - سوره أحزاب

9 - سوره زمر                                    10 - سوره دخان

11 - سوره فتح                                  12 - سوره ق

13 - سوره نجم                                 14 - سوره الرحمن

15 - سوره واقعة                                16 - سوره نازعات

17 - سوره نازعاتتاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 15:11 | نویسنده : سعید محمدی |
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 15:10 | نویسنده : سعید محمدی |
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 15:8 | نویسنده : سعید محمدی |
سایت تلاوتها* تلاوتهای استاد کامل یوسف البهتیمی (فرمت Rm) :

1 - سوره بقرة                                    2 - سوره ال عمران

3 - سوره يوسف                                 4 - سوره رعد

5 - سوره إبراهيم                                6 - سوره إسراء

7 - سوره كهف                                   8 - سوره طه

9 - سوره حج                                    10 - سوره فرقان

11 - سوره نمل                                  12 - سوره أحزاب

13 - سوره أحزاب                                14 - سوره فتح

15 - سوره طارق                                16 - سوره بلد

17 - سوره شمس تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 15:5 | نویسنده : سعید محمدی |
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 15:4 | نویسنده : سعید محمدی |
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 15:3 | نویسنده : سعید محمدی |
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 15:2 | نویسنده : سعید محمدی |
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 15:1 | نویسنده : سعید محمدی |
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 15:0 | نویسنده : سعید محمدی |
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 14:59 | نویسنده : سعید محمدی |
 

دانلود تلاوت های تصویری استاد مصطفی اسماعیل

 

1 - ويديو شيخ مصطفى اسماعيل - سوره رعد استديو
2 - شيخ مصطفى اسماعيل درأمريكا 1978در سال
3 - ویديو سوره بقرة - شيخ مصطفى اسماعيل
4 - ويديو أحزاب - شيخ مصطفى اسماعيل
5 - ويديو بقرة و آل عمران و شعراء و صافات و فتح - شيخ مصطفى اسماعيل
6 - ویديو سوره قمر و قصار السور-در مسجد الحسين - شيخ مصطفى اسماعيل
7 - ويديو نازعات - در مسجد حسين - شيخ مصطفى اسماعيل
8 - ويديو سورة أحزاب - شيخ مصطفى اسماعيل
9 - ويديو سورة بقرة- در مسجد حسين - شيخ مصطفى اسماعيل
10 - ويديو سورة توبة - شيخ مصطفى اسماعيل
11 - ويديو سورة رعد - شيخ مصطفى اسماعيل
12 - ويديو سورة زمر - شيخ مصطفى اسماعيل
13 - ويديو سورة شمس - شيخ مصطفى اسماعيل
14 - ويديو سورة طارق - شيخ مصطفى اسماعيل
15 - ويديو سورة مائدة 1 - شيخ مصطفى اسماعيل
16 - ويديو سورة مائدة 2  - شيخ مصطفى اسماعيل
17 - ويديو شيخ مصطفى اسماعيل - سوره قمر الرحمن
18 - ويديو شيخ مصطفى اسماعيل - احزاب 1
19 - ويديو شيخ مصطفى اسماعيل - احزاب 2
20 - ويديو شيخ مصطفى اسماعيل - بقرة
21 - ويديو شيخ مصطفى اسماعيل - رعد 1
22 - ويديو شيخ مصطفى اسماعيل - رعد 2
23 - ويديو شيخ مصطفى اسماعيل - شمس
24 - ويديو شيخ مصطفى اسماعيل - طارق
25 - ويديو شيخ مصطفى اسماعيل - نجم
26 - ويديو شيخ مصطفى اسماعيل - سوره بقره
27 - ويديو شيخ مصطفى اسماعيل طه
28 - ويديو سورة نجم شيخ مصطفى اسماعيل
29 - ويديو سورة مريم - شيخ مصطفى اسماعيل
21 - ويديو شيخ مصطفى اسماعيل - توبة
22 - ويديو شيخ مصطفى اسماعيل - زمر
23 - ويديو شيخ مصطفى اسماعيل - صافات
24 - ويديو شيخ مصطفى اسماعيل - فتح
25 - ويديو شيخ مصطفى اسماعيل -  فاطر تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 14:56 | نویسنده : سعید محمدی |

 

* تلاوتهای استاد مصطفی اسماعیل (فرمت Rm) :

16 - سوره بقره                                      17 - سوره نساء

18 - سوره يونس                                    19 - سوره هود

20 - سوره يوسف                                   21 - سوره رعد

22 - سوره ابراهيم                                   23 - سوره ابراهيم

24 - سوره حجر                                       25 - سوره نحل

26 - سوره نحل                                       27 - سوره اسراء

28 - سوره مريم                                      29 - سوره مريم

30 - سوره مريم                                      31 - سوره حج

32 - سوره فرقان                                     33 - سوره فرقان

34 - سوره نمل                                       35 - سوره قصص

36 - سوره لقمان                                    37 - سوره فاطر

38 - سوره ق                                         39 - سوره نجم

40 - سوره تحريم                                    41 - سوره نازعات

42 - سوره بروج                                      43 - سوره غاشية

44 - سوره فجر                                       45 - سوره بلد

46 - سوره شمس                                  47 - سوره شمس

48 - سوره علق                                     49 - سوره قدر

50 - سوره قدر                                       51 - سوره نازعات

52 - سوره فرقان با صدای شیخ مصطفی اسماعیل - 1948 - 40 دقیقهتاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 14:54 | نویسنده : سعید محمدی |
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 14:53 | نویسنده : سعید محمدی |
 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

الشیخ هاشم هیبة عدد التلاوات 23 تلاوةتاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 14:31 | نویسنده : سعید محمدی |
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 14:30 | نویسنده : سعید محمدی |

 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

الشیخ محمد عبدالعزیز حصان عدد التلاوات 287 تلاوةتاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 14:28 | نویسنده : سعید محمدی |
 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

الشیخ محمد اللیثى عدد التلاوات 367 تلاوةتاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 14:27 | نویسنده : سعید محمدی |
 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

الشیخ عبدالعظیم زاهر عدد التلاوات 54 تلاوةتاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 14:26 | نویسنده : سعید محمدی |
 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

_الشیخ شعبان الصیاد عدد التلاوات 187 تلاوةتاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 14:26 | نویسنده : سعید محمدی |
 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

الشیخ محمود الشریف عدد التلاوات 62 تلاوةتاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 14:25 | نویسنده : سعید محمدی |
 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

الشیخ السعید عبدالصمد الزناتى عدد التلاوات 144 تلاوةتاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 14:23 | نویسنده : سعید محمدی |
 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

الشیخ احمد ابو المعاطى عدد التلاوات 90 تلاوةتاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 14:22 | نویسنده : سعید محمدی |
 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

الشیخ احمد نعینع عدد التلاوات 175 تلاوةتاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 14:19 | نویسنده : سعید محمدی |

منبع : گيگا رايانه | آسان دانلود


Offline Explorer نرم افزاری است برای دانلود کل یک سایت، مجموعه  عکسهای Online، انجمن ها و .... از گسترده ترین و متنوع ترین سایتهای پشتیبانی شده. پشتیبانی بهتر از اتصالات مودمی، فلش ها، اسکریپت ها و محتویات فعال از دیگر ویژگی های این نرم افزار است.

قابلیت های عمومی نرم افزار Offline Explorer Enterprise 5.1 :
- ذخیره زمان: با این توانایی نرم افزار می توانید بیش از 500 فایل را همزمان با هم دانلود نموده و به آسانی و به سرعت اطلاعات اینترنتی را بر روی هارد دیسک کامپیوترتان قرار دهید. این فایل ها همواره برای شما موجود است. بنابراین هیچ زمانی را از دست نخواهید داد.
- انتقال: Offline Explorer به شما اجازه می دهد حتی هنگامی که با Laptop خود در سفر هستید با وب سایت مورد نظرتان در ارتباط باشید. وقتی مسئولین پرواز از شما می خواهند اتصال اینترنتی خود را قطع نمایید، شما هنوز هم وب سایتتان را بر روی هارد دیسک دارید! حتی هنگامی که محتویات آنلاین تغییر یافته و یا جابجا شوند فایلهای شما دست نخورده باقی می مانند.
- ذخیره صوت و ویدئو برای مشاهده آفلاین: در اینترنت فایلهای صوتی و ویدئویی بسیار زیادی وجود دارد. اما ممکن است با مرورگرتان نتوانید آنها را ذخیره نمایید. این نرم افزار می توانید این کار را برای شما انجام دهد. حتی می تواند به سادگی از پروتکلهای RTSP، PNM، NSV or MMS نیز فایل های مورد نظرتان را ذخیره نماید. می توانید فایل هایتان را با بالاترین کیفیت حتی برای اتصالات مودمی نیز ذخیره نمایید.
- کنترل سایتها: به کمک قابلیت زمانبندی قدرتمند این برنامه، می توانید به صورت خودکار سایت های اینترنتی را کنترل نمایید. این قابلیت ساده و در عین حال قدرتمند می تواند در صورت نیاز با اینترنت اتصال برقرار نموده ، اتصال اینترنت را قطع کند، خود را از حافظه خارج نماید و یا زمانی که تمامی دانلودها به پایان رسیدند کامپیوتر را خاموش نماید.
- بروز رسانی وب سایت به صورت محلی: این نرم افزار می تواند کل یک وب سایت را دانلود نموده، به سرعت آن را ویرایش نماید و سپس مجدداً آن را بر روی اینترنت قرار دهد.


قابلیت های کلیدی نرم افزار Offline Explorer Enterprise 5.1 :
- سرعت بالا، سادگی و قابلیت اعتماد در بازیابی فایلها از پروتکلهای FTP، HTTP، HTTPS، MMS، RTSP و سایتهای (NSV (SHOUTcast
- پشتیبانی از HTTP، SOCKS4، SOCKS5
- دریافت بیش از 500 فایل به صورت همزمان
- دانلود سایتهایی که با مرورگر اصلی و یا دیگر مرورگرهای کامپیوتر مشاهده شده اند. همچنین چاپ یکباره تمامی سایت
- از آنجایی که این نرم افزار از یک مسیر برای ذخیره فایلهای دانلود شده استفاده می کند، به آسانی میتوان به فایلها دسترسی داشت
- پشتیبانی از کشیدن و رها کردن پیوندها از اینترنت
- کنترل Clipboard برای خلق دستی و یا خودکار پروژه جدید
- رابط کاربری با قابلیت پیکربندی شدن به همراه ویزارد پروژه دستی
- قابلیت اجرا در پشت زمینه
- پشتیبانی از استخراج پیوندها از اسکریپت های Java و VB
- استفاده از کوکی های IE به هنگام دانلود
- جستجو در میان فایلهای دانلود شده به کمک کلمه کلیدی یا نام فایل
- امکان انتخاب چندین پروژه که به شما امکان می دهد عملیات سریعتری را بر روی آنها انجام دهید
- کنترل سرعت دانلود
- زمانبندی دانلود ها و شروع آنها با استفاده از خط فرمان
- و ...ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 13:22 | نویسنده : سعید محمدی |

منبع : گيگا رايانه | آسان دانلود

امروزه با توجه به گسترش اينترنت و به دنبال آن افزايش حجم اطلاعات و فايل‌ها بر روي سرورها، و تقاضاي بسيار بالاي مصرف كننده‌گان اينترنت براي دانلود، نياز به نرم‌افزارهاي مديريت دانلود بسيار بيش از پيش احساس مي‌شود.به اين منظور شركت‌هاي بسيار زيادي نرم‌افزارهايي جهت مديريت و بهينه‌سازي دانلود ارائه كرده‌اند.Free Download Manager نام نرم‌افزاري است كه به منظور مديريت دانلود‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

قابليتهاي كليدي نرم افزار Free Download Manager v3.0 build 844:
- قابليت دانلود از Bittorrent و امكان پشتيباني در ويندوز‌هاي 2000 و XP و 2003 و Vista
شايان ذكر است اين قابليت، فوق‌العاده مورد نياز كاربراني است كه به دنبال فايل‌هاي كم‌ياب يا ناياب مي‌گردند.
- قابليت Upload فايل‌هاي و به اشتراك گذاري آنها براي ديگر دوستان
- قابليت دانلود فيلم‌ها و قطعه‌هاي تصويري Flash از سايت‌هاي همچون Youtube, Google Video و تبديل آنها بهFormat رايج‌تر
- قابليت ساخت و تنظيم برنامه به صورت قابل حمل ( Portable ). اين امكان را به شما مي‌دهد تا برنامه‌ي خود را به صورت Portable بر روي ديگر سيستم‌ها بدون نصب كردن، اجراء نماييد.
- قابليت پخش فايل‌هاي صوتي و تصويري‌ اي كه به صورت كامل دانلود نشده اند.
- داراي شتاب دهنده براي افزايش سرعت دانلود به صورتي كه فايل را به چندين قسمت تقسيم و هر قسمت را با برقراري يك Sections دانلود مي‌نمايد تا از حداكثر پهناي باند استفاده شود.
- قابليت زمانبدي براي دانلود‌ها كه در زمان خاصي شروع به دانلود كند.
- قابليت تنظيم ترافيك و محدود نمودن پهناي باند. ( مورد استفاده: زماني ست كه شما مي‌خواهيد هم دانلود كنيد و هم در اينترنت به فعاليت بپردازيد، در صورتي كه برنامه از تمامي پهناي باند اينترنت شما استفاده نمايد سرعت گشت و گذار شما به طور چشمگيري كاهش مي‌يابد به تنظيم اين گزينه مي‌‌توانيد هم به دانلود بپردازيد و هم در اينترنت چرخي بزنيد ) .
- قابليت فوق‌العاده جالب Site Explorer كه به كاربر اجازه مي‌دهد تمامي فايل‌ها و احياناً فولدرهاي يك سايت را دانلود كند.
- قابليت نمايش درون فايل‌هاي ZIP ، قبل از دانلود
- امكان تغيير زبان، به بيش از 30 زبان زنده‌ي دنيا از جمله فارسي
- و...


ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 13:21 | نویسنده : سعید محمدی |

منبع : www.AsanDownload.comبیت‌تورنت چیست؟
اولین برنامه کاربردی BitTorrent به زبان Python نوشته شد و source code آن با ورژن ۴٫۰ تحت لیسانس BitTorrent open source ارائه شد. تعداد زیادی از کلاینت‌ها (نرم افزارها) با زبان‌های مختلفی برای اجرا بر روی پلت فورم‌های مختلف، نوشته شده‌اند. BitTorrent پروتکلی ست که به منظور ارسال فایل طراحی شده‌است. در واقع نوعی ارتباط peer-to-peer می‌باشد که کاربران مستقیما به یکدیگر متصل می‌شوند و به ارسال و دریافت قسمتی از فایل می‌پردازند. گر چه فعالیت‌های تمامی کاربران توسط یک سرور مرکزی به نام Tracker هماهنگ می‌شود، اما این سرور از محتویات فایل‌هایی که منتقل می‌شود بی اطلاع است. در نتیجه تعداد زیادی از کاربران با پهنای باند محدود Tracker مربوطه قابل پشتیبانی هستند. فلسفه کلیدی BitTorrent اینست که کاربران باید هم‌زمان با دان لود کردن اطلاعات (دریافت inbound)، آپلود (ارسال outbound) نمایند. در این صورت پهنای باند شبکه با حداکثر کارایی بکار گرفته می‌شود. BitTorrent به نحوی طراحی شده‌است که بر خلاف پروتوکل‌های انتقال دیگر با افزایش تعداد افراد مشتاق برای دریافت یک فایل مشخص، کارا تر می‌شود. برای توصیف بهتر این روند می‌توان آن را به گروهی از افراد تشبیه کرد که دور یک میز نشسته‌اند. هر کدام از این افراد سعی دارند که کپی کاملی از یک کتاب را دریافت کنند. نفر اول اعلام می‌کند که صفحات ۱-۱۰، ۲۳، ۴۲-۵۰ و ۷۵ را دارد و نفرات سوم، چهارم و پنجم هر کدام قسمت‌هایی از این صفحات را ندارند. بنابراین هر یک برای گرفتن صفحات، خود را با نفر اول هماهنگ می‌کنند. نفر دوم اعلام می‌کند که صفحات ۱۱-۲۲، ۳۱-۳۷ و ۶۳-۷۰ را دارد. نفر اول، چهارم و پنجم به نفر دوم می‌گویند که بعضی از صفحات او را می‌خواهند و او هم کپی آن صفحات را به آنها می‌دهد. این روند ادامه می‌یابد تا وقتی که همه افراد کپی تمام کتاب را به دست بیاورند. همچنین دور این میز شخص دیگری وجود دارد که کپی کل کتاب را دارد. بنابراین احتیاج ندارد که برایش کپی صفحه‌ای فرستاده شود. او صفحاتی را که هیچ کس ندارد بین افراد پخش می‌کند. در ابتدا هنگامی که افراد دور میز می‌نشینند، باید از او بخواهند که اولین سری کپی صفحات خود را به آنها بدهد. گرچه افراد سعی می‌کنند که صفحات مشابه را از او نگیرند، بعد از مدتی همگی اکثر کپی کتاب را دارند. بدین ترتیب این فرد می‌تواند کتابی را که دارد در اختیار افراد زیادی قرار دهد بدون اینکه مجبور باشد کل کپی را به تمام افراد بدهد. او می‌تواند در عوض، قسمت‌های مختلف کتاب را به افراد متفاوت بدهد. و آنها قادر خواهند بود که این قسمت‌ها را در بین خود پخش کنند. به این فرد که کل کتاب را در اختیار دارد، در اصطلاح Seed، BitTorrent یا دانه گفته می‌شود. BitTorrent با برنامه‌های کاربردی peer-to-peer دیگر مانند WinMX, Kazza, Gnutella, Emule و... فرق دارد و مثل آنها محدوده مشخصی ندارد. به عبارت دیگر BitTorrent به وب اضافه شده‌است به این معنی که تمامی عملیات جستجو و تهیه لیستی از فایل‌های در دسترس در وب انجام می‌شود و هنگامی که فایل مورد نظر را پیدا کردیم با کلیک بر روی آن، برنامه کلاینت اجرا می‌شود و شروع به دریافت می‌کند.

قابليتهاي كليدي نرم افزار BitTorrent 6.1.2.15169:
- حجم کم برای کلاینت
- شناخت سیستم های نظیر به نظیر محلی
- قابلیت زمان بندی پهنای باند
- قابلیت تنظیم پهنای باند در تورنت ها
- قابلیت دانلود RSS
- بدون هیچ گونه Spy-ware
- و ...ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 13:18 | نویسنده : سعید محمدی |

منبع : گيگا رايانه | آسان دانلود

Internet Download Accelerator برنامه اي بسيار قدرتمند براي مديريت دانلود هاي شما، اين نرم افزار با محيطي بسيار ساده و در عين حال قدرتمند ميتواند سرعت دريافت فايلهاي شما را تا 500% افزايش دهد. اين برنامه با تكنولوژي خاص خود ميتواند فايلها را به تكه هاي كوچكي تبدبل كند و هر تكه را به صورت مجزا شروع به دانلود كند كه اين عمل باعث پيدايش سرعت دانلود ميباشد. و همچنين با اتصال چند كانكت به سرور مورد نظر سرعت شما را بالا ميبرد. كه ميتوانيد به راحتي از پروتكل هاي Http ، Https ، Ftp به راحتي و با سرعت بالا فايل دريافت كنيد. اين نرم افزار قدرتمند قابليت دريافت پوسته براي زيبا ترشدن محيط نرم افزار و همچنين قابليت سفارشي شدن و دريافت پلاگين براي برنامه ميباشد. برنامه هاي مديريت دانلود يكي از ابزار مهم اينترنتي براي ما كاريران ايراني ميباشد بيشتر قريب به اتفاق ما كاربران اينترنت از اينترنت ديال آپ براي اتصال شدن به اينترنت استفاده ميكنيم و براي دانلود فايلهاي حجيم يه يك دانلود منيجر خوب احتياج داريم كه فايلهاي دانلود ما را تكه تكه كرده و به بخشهاي كوچك تقسيم كرده تا سرعت دانلود فايلها بيشتر شود. چنانچه در هنگام دانلود فايل اينترنت شما قطع گردد و يا مشكلي براي دانلود فايل بوجود آيد. اين امكان را داريد كه ادامه دانلود را انجام دهيد. و فايل دانلود شده شما از ميان نمي رود اگر شما بدون يك برنامه مديريت دانلود اين كار را انجام دهيد مجبور خواهيد شد فايل را از ابتدا دانلود كنيد. اين نرم افزار قابليت همگام سازي با انواع مرورگرهاي موجود از جمله Internet Explorer, Nescape, Mozilla and Opera  و... ميباشد. قابليت مهم ديگر اين نرم افزار سازگاري كامل با زبان شيرين فارسي ميباشد كه شما ميتوانيد به راحتي با اين نرم افزار كار كرده كه تمام منوها، پيغامها و ... را به صورت فارسي مشاهده نماييد. نسخه جدید این نرم افزار که به تازگی ارائه شده به دو صورت Free و Pro قابل دریافت می باشد و مطمئنا تفاوت هایی هم میان این دو وجود دارد. نسخه ای که پیش روی شما کاربران قرار دارد نسخه Pro بوده و می توانید پس از نصب از منوی مربوط به گزینه فعالسازی نرم افزار نصب شده به صورت Free را به نسخه Pro تبدیل کنید.

 قابليتهاي كليدي نرم افزار Internet Download Accelerator Pro v5.8.1.1195 Final:
- توانايي دانلود از Http ، Https ، Ftp با قابليت Resume
- قابليت تقسيم فايلها به چند قسمت براي دانلود سريعتر
- دسته بندي فايلهاي دانلود شده و مديريت بر آنها
- داراي پنجره کوچک شناور براي نشان دادن میزان دانلود فایل و سرعت
- قابلیت ادامه دانلود های نیمه تمام از جایی که ارتباط اینترنتی شما بنا به دلایلی قطع شده است
- قابلیت کانکت (connection) خودکار در مواقع قطع اینترنت
- قابلیت دانلود تمام لینک های یک صفحه فقط با یک کلیک
- قابلیت زمان بندی دانلود و مشخص کردن زمان دانلود فایل ها
- قابليت اضافه كردن پوسته و پلاگين به برنامه
- هماهنگ با آنتی ویروس های گوناگون
- تولبار مخصوص اینترنت اکسپلورر
- پشتیبانی از اکثر مرورگرهای رایج از جمله: Netcape ، Opera ، Internet Explorer، Mozilla
- پشتباني از زبانهاي مختلف از جمله زبان شيرين فارسي
- سازگاری با نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویندوز محبوب 7
- و...


ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 13:13 | نویسنده : سعید محمدی |

منبع : www.AsanDownload.com


یکی از قدرتمندترین نرم افزارهایی که تا به حال برای مدیریت دانلود ها معرفی و طراحی شده است ابزاریست که Download Studio نام دارد. نرم افزاری متفاوت از ابزارهایی که تا به حال دیده ایم. ابزاری به سبکی نوین برای دریافت فایل ها از دنیای مجازی اینترنت که امکانات فراوانی را ارائه می دهد. این ابزار قدرتمند که قادر است خود را با 6 مرورگر بسیار معروف و رایج هماهنگ کند علاوه بر این کار افزایش سرعت دانلود در دریافت فایل ها را هم با خود به رایانه های کاربران می آورد. واسط کاربری بسیار جذاب و متفاوت نسبت به تمامی نرم افزارهای موجود در این زمینه، امکان دانلود از سایت های به اشتراک گذاری ویدئو های آنلاین نظیر Youtube.com ، دسته بندی خودکار فایل های دانلود شده، امکان ذخیره سازی کامل یک سایت برای مشاهده به صورت آفلاین، قابلیت ضبط صدا و تصویر ، دانلود همزمان دسته ای از فایل ها و ثبت آن ها به صورت یک مجموعه در نرم افزار ، قابلیت دانلود اخبار از فیدخوان ها و مرورگر داخلی نرم افزار برای مشاهده و گشت و گذار در اینترنت از مهم ترین قابلیت های نرم افزار Download Studio به شمار می رود. این ابزار همچنین با تقریبا تمامی پروتوکل های موجود هم سازگاری دارد و می تواند با پشتیبانی از آن ها فایل های مورد نظر را دریافت کند. این نرم افزار قدرتمند از مجلات معتبر توانسته بهترین امتیازها را کسب کند که یکی از دلایل موفقیت این ابزار هم همین عامل بوده است. برای کاربرانی که به اینترنت و دانلود فایل های خود اهمیت داده و همیشه سعی می کنند از بهترین ها استفاده کنند نرم افزار Conceiva Download Studio می تواند یکی از بهترین انتخاب ها باشد.


قابلیت های کلیدی نرم افزار Conceiva DownloadStudio v6.0.3.0 :
- واسط کاربری فوق العاده جذاب نرم افزار
- استفاده آسان از نرم افزار
- امکان دانلود با سرعتی چند برابر
- قابلیت دانلود همزمان چندین فایل
- دسته بندی دانلودها
- امکان دانلود از سایت های آنلاین ویدئو
- سازگاری با اکثر مرورگرهای محبوب
- سازگار با تمامی پرتوکل ها
- امکان ضبط صوت و تصویر
- مرورگر داخلی نرم افزار
- قابلیت دانلود کامل یک سایت
- سازگار با نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویندوز محبوب 7
- و ...ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 13:11 | نویسنده : سعید محمدی |

منبع : www.AsanDownload.comHiDownload
نام نرم افزاری پرقدرت در زمینه مدیریت دانلود ها و دریافت فایل ها از اینترنت با حداکثر سرعت می باشد كه نسخه ی جدید آن با امكانات بسیار عرضه شده است‌. HiDownload نرم افزاری چند منظوره با قابلیت دانلود File ها به صورت تکی و گروهی (چند لینکی) از سایت های Http و FTP، با استفاده از کل پهنا باند اینترنتی کاربران است. قابلیت زمان بندی تعبیه شده در این نرم افزار برای شروع دانلود و اجرای فایل ها و یا قطع ارتباط اینترنت و Shutdown، لزوم حضور کاربر را در هنگام دانلود فایل از اینترنت را بر می دارد و به طور ساده تر نرم افزار، خود كار خودش را انجام می دهد! از ویژگی های خاص این نرم افزار می توان به ضبط و دریافت فایل های صوتی و تصویری كه به صورت Online پخش می شوند و همچنین دریافت Streaming Media و ضبط Streaming Audio & Video با توانایی Resume و شروع مجدد دانلود در صورت قطع ارتباط حتی برای این نوع فایلها نام برد!! به گفته ی سایت سازنده، HiDownload می تواند تا 500% سرعت دریافت را افزایش دهد! همچنین توسط نرم افزار مدیریت فایل های فشرده ای كه در خود دارد می توان انواع فایل Zip را پس از دانلود باز نموده و به محتویات آن دسترسی پیدا کرد! HiDownload دارای یك موتور جستجو برای جستجوی MP3 در اینترنت می باشد كه كمك زیادی به كاربرانی كه به موسیقی علاقه دارند می كند. دسته بندی - Category قدرتمند درونی این نرم افزار باعث می شود  عملیات دانلود و دسته بندی فایل ها سریع تر انجام گرفته و مشكل پیدا كردن فایل ها پس از دانلود برداشته می شود.


قابلیت های کلیدی نرم افزار HiDownload Platinum v7.90:
- افزایش سرعت دانلود با تکه تکه کردن File ها و دانلود همزمان آنها
- توانایی دانلود کلیپ های آنلاین تصویری (در سایت هایی مانند YouTube, PutFile, Google Video and other Video Sites)، رادیو های اینترنتی، وب کم های آنلاین و ...
- قابلیت ذخیره فایل ویدیویی و صوتی که قابل دانلود شدن نیستند و به صورت Streaming پخش می شوند (نظیر شبکه های رادیویی و تلویزیونی اینترنتی)
- توانایی دانلود فرمت های پخش زنده: Windows Media™, Real Audio™ and Real Video™, QuickTime™, Flash Video - FLV, Streaming MP3, Shoutcast™
- پشتیبانی از File های ram, smil, asx, wax, wvx, m3u, pls و ...
- پشتیبانی از پروتکل های HTTP,FTP,MMS/MMST/MMSU,RTSP,PNM
- دانلود از سایت های به اشتراک گذاری File ها نظیر Rapidshare و Megaupload
  (برای کسانی که اکانت Premium از این سایت ها دارند)
- توانایی کار به صورت اتوماتیک با مرورگر های معروف مثل: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Mozilla, Netscape, Opera
- پشتیبانی از قابلیت زمان بندی برای شروع و خاتمه دانلود ها
- توانایی نمایش محتویات File های Zip قبل از دانلود آنها
- توانایی چک کردن خودکار File های دانلود شده به وسیله آنتی ویروس برای جلوگیری از ورود ویروس ها به کامپیوتر
- دسته بندی خودکار File های دانلود شده
- تغییر نام خودکار File های دانلود شده
- پشتیبانی از Proxy Server
- پشتیبانی از Cookies
- سازگار با نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویندوز محبوب 7
- و ...ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 13:10 | نویسنده : سعید محمدی |
 

منبع : www.AsanDownload.com


همانطور که اکثر کاربران در دنیای مجازی اینترنت می دانند سایت هایی هستند که با دارا بودن سرور های قدرتمند فایل ها را میان کاربران به اشتراک می گذارند. یکی از این سایت ها که امروز و از چند سال قبل محبوبیتی فوق العاده بالا داشته است رپیدشیر نام دارد. سایتی که مدت زیادی را برای محبوب شدن و به اوج رسیدن صرف نکرد. این سایت به دادن قابلیت های مهمی توانسته به معروف ترین سایت به اشتراک گذاری فایل ها تبدیل شود. اما به طبع محدودیت هایی را هم برای سرورها و فایل هایش در نظر گرفته است. کاربرانی که از این سایت اکانت پرمیوم خریداری نمایند بدون هیچ گونه مشکلی و با بالاترین سرعت ممکن می توانند فایل های مورد نظر را دریافت کنند. اما کاربرانی که قصد استفاده رایگان از رپیدشیر را دارند با مشکلاتی برای دانلود رو به رو خواهند بود. نبود قابلیت Resume ، یک دانلود در هر لحظه ، پائین بودن سرعت دانلود و مسدود شدن آی پی ها تنها نمونه ای از این مشکلات است. امروزه رپیدشیر به اوج خود نزدیک شده است. همانطور که می بینیم تقریبا 90 درصد سایت ها برای به اشتراک گذاری فایل ها از این سایت استفاده می کنند. آسان دانلود هم برای لینک های کمکی از رپیدشیر بهره می برد. بسیاری از کاربران برای دانلود از رپیدشیر محدودیت هایی دارند. اولا شاید به صرفه نباشد برای دانلود در سطح چند کیلوبایت و یا نهایتا چند مگابایت اکانت خریداری شود و ثانیا همه کاربران همیشه که قصد دانلود از این سایت را ندارند.  گروه آسان دانلود این بار قصد دارد برای آن دسته از کاربرانی که می خواهند از رپیدشیر به صورت رایگان استفاده کنند ابزاری با نام Rapidshare Auto Downloader را معرفی نماید. نرم افزاری بسیار کم حجم که هیچ گونه نیازی به تخصص براي كار كردن با نرم افزار ندارد و بدون درد سر لینک های رپیدشیر را دانلود می نماید. مهم ترین مشکلی که این نرم افزار دارد فعلا قابلیت Resume است. اما بقیه قابلیت های این ابزار این مشکل را می پوشاند. مسدود شدن آی پی ها ، دانلود همزمان و ... همگی در این ابزار برطرف شده است.

قابلیت های کلیدی نرم افزار  Rapidshare Auto Downloader v4.1:
- دانلود بدون درد سر از رپیدشیر و از بین رفتن بسیاری از محدودیت ها
- فوق العاده بالا بودن سرعت دانلود
- نمايش وضعيت دانلود و سرعت دانلود فايل
- هوشمند بودن نرم افزار براي دانلود فايلها
- دانلود همزمان چندین فایل
- از بین رفتن محدودیت مسدود سازی آی پی ها
- قابلیت زمان بندی دانلود ها
- برنامه ای برای دانلود خودکار از سایت رپیدشیر
- پشتيباني از زبان شيرين فارسي
- سازگاری کامل با ویندوز های ویستا و ویندوز محبوب 7
- و ...


ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 13:7 | نویسنده : سعید محمدی |

منبع : www.AsanDownload.com


گروه آسان دانلود اين دانلود منيجر قدرتمند را به شما پيشنهاد مي كند.
Internet Download Manager يكي از قدرتمند ترين نرم افزارهاي مديريت دانلود ميباشد. شتاب دهنده دانلود اين دانلو منيجر يكي از بي رغيب ترين ها ميباشد. كه با آن شما ميتوانيد با سرعت فوق العاده بالا و با سرعتي باورنكردي از اينترنت دانلود كنيد. شما با اين نرم افزار با تمامي مروگر ها و تمامي سيستم عاملهاي موجود سازگاري كامل را دارد و شما ميتوانيد با نصب اين دانلود منيجر به راحتي از سايتهاي YouTube, Google Video, MySpaceTV به راحتي بدون نياز به نرم افزار خاص در اين زمينه دانلود كنيد. اين نرم افزار ميتوانيد سرعت دانلود را تا %500 افزايش مي دهد. بر خلاف ديگر دانلود منيجر ها که قبل از شروع به دانلود فايل ها را قطعه قطعه مي کنند IDM در هنگام دانلود و بسته به سرعت اينترنت يا ... File ها را قطعه قطعه کرده و دانلود مي کند که اين عمل باعث بهبود سرعت دانلود و دريافت File خواهد شد از ويژگي هاي اين نرم افزار مي توان به ظاهري ساده، پشتيباني از اکثر مرور گرهاي محبوب، نصب آسان،  قابليت ادامه يافتن دانلود بعد از قطع اتصال از اينترنت، زمانبدني دانلود ها و ... اشاره کرد.برنامه هاي مديريت دانلود يكي از ابزار مهم اينترنتي براي ما كاريران ايراني ميباشد بيشتر قريب به اتفاق ما كاربران اينترنت از اينترنت ديال آپ براي اتصال شدن به اينترنت استفاده ميكنيم و براي دانلود فايلهاي حجيم يه يك دانلود منيجر خوب احتياج داريم كه فايلهاي دانلود ما را تكه تكه كرده و به بخشهاي كوچك تقسيم كرده تا سرعت دانلود فايلها بيشتر شود. چنانچه در هنگام دانلود فايل اينترنت شما قطع گردد و يا مشكلي براي دانلود فايل بوجود آيد. اين امكان را داريد كه ادامه دانلود را انجام دهيد. و فايل دانلود شده شما از ميان نمي رود اگر شما بدون يك برنامه مديريت دانلود اين كار را انجام دهيد مجبور خواهيد شد فايل را از ابتدا دانلود كنيد. با استفاده از اين نرم افزار شما ميتواني به راحتي سرعت دانلود فايل و مقدار دانلود شده و زمان باقي مانده خود را مشاهده نماييد. اين نرم افزار با بهينه سازي سرعت دانلود شما ميتوانيد در هنگام دانلود كردن فايل به مشاهده سايتهاي اينترنتي خود بپردازيد و اين نرم افزار به صورت هوشمند از سرعت خود كاسته و دوباره با سرعت بالا به دانلود فايل ميپردازد تا شما بتوانيد از گشت و گذار در اينترنت لذت كافي را درهنگام دانلود ببريد.

قابلیت های کلیدی نرم افزار Internet Download Manager v6.04 Build 2 Full :
- سازگاری با انواع مرورگرهای اینترنت اکسپلورر، نت اسکیپ، اپرا MSN Explorer,AOL,Mozilla,Mozilla Firefox, Mozill Firebird,Avant Browser,MyIE2 و دیگر مرورگر های محبوب برای اجرا نمودن خودکار برنامه به منظور مدیریت دانلود فایلها
- قابلیت ادامه دانلود های نیمه تمام از جایی که ارتباط اینترنتی شما بنا به دلایلی قطع شده است
- دانلود فایل های ویدیویی FLV از سایت های YouTube, Google Video, و MySpaceTV
- پشتیبانی از انواع پروکسی سرورها مانند Microsoft ISA, FTP proxy servers 
- نصب سریع و آسان نرم افزار
- ویژگی Speed Limiter برای محدود کردن سرعت دانلود یک فایل مشخص
- توانایی دسته بندی فایل ها با توجه به سلیقه شخصی
- بهبود رابط کاربری نگارش جدید برنامه
- ویروس یابی انواع و اقسام فایل های دانلود شده
- قابلیت کشیدن و رها کردن - Drag & Drop لینک ها 
- پشتیبانی از فایل های ZIP و اجرای آنها بعد از دانلود
- پشتیبانی کامل از ویندوز های Xp/2000/2003/Vista 
- پشتیبانی از پروتکل های HTTP, FTP, MMS و HTTPS
- جلوگیری از دانلود فایل های تکراری که قبلا دانلود شده اند
- افزایش پنج برابری سرعت دانلود بر اساس جدیدترین تکنیک ها
- پشتیبانی از اکثر زبان های زنده دنیا از جمله زبان شیرین فارسی
- سازگاري كامل با تمامي مرورگرهاي وب
- بهبود سرعت دانلود و پشتيباني كامل از ويندوز ويستا و ویندوز محبوب 7
- و ...ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 13:6 | نویسنده : سعید محمدی |

منبع : www.AsanDownload.com


Orbit Downloader یک ابزار رایگان جهت Download کردن File های شما با سرعت بالاتر است. این نرم افزار با کاربری بسیار آسان و همینطور بسیار سبک طراحی شده است. Download کننده Orbit بر اساس تکنولوژی P2P و Download از منابع مختلف قادر به پشتیبانی از Protocol های HTTP, HTTPS, FTP, MMS and RTSP می باشد. به کمک این نرم افزار شما تقریبا قادر به ِدانلود هر چیزی هستید! از بازی ها و Clip های Flash گرفته تا Viedo های Site های YouTube, Google, Metacafe, MySpace یا File های RapidShare و Streaming Video ها. مطمئنا چنین ابزاری برای Computer شما مورد نیاز خواهد بود. از امتیازات بارز برنامه نسبت به برنامه های مشابه میتوان به امکانی به نام Grab++ استفاده کرد. با استفاده از این امکان میتوان هر نوع فایل فایل فلش یا فیلم یا موزیک را که امکان مشاهده و گوش دادن به آن فقط به صورت Online وجود دارد را دانلود کنید. مثلا فیلمهای سایت یاهو را که هیچ برنامه ای نمیتواند آنها را دانلود کند این برنامه لینک اصلی آنها را شناسایی و دانلود میکند. برای فعال کردن آن میتوانید بر روی آیکون این برنامه در Taskbar راست کلیک کرده و ++Grab را انتخاب کنید. صفحه مورد نظر خود را Refresh کنید تا لینک فایل مورد نظر خود را ببینید.

وِیژگی های نرم افزار Orbit Downloader v4.0.0.6:
- سرعت فوق العاده: افزایش سرعت Download تا 500 درصد با استفاده از تکنولوژی P2P و Download از منابع مختلف
- فوق العاده سبک: Orbit Downloader با حجمی بالغ بر 2.01 MB کمتر از 3 MB از RAM شما را اشغال و در هنگام Download هم نهایت 3 درصد از CPU شما استفاده می کند
- کاربری آسان: با ظاهری روشن و آسان ، انجام تنظیمات را هم برای کاربران تازه کار و هم برای حرفه ای ها آسان نموده است
- فراگیرترین Download کننده: با پشتیبانی از تمامی Protocol های موجود برای تمامی Download های شما دارای کاربرد می باشد
- رایگان و امن: بدون ابزارهای تبلیغاتی و یا جاسوسی !
جدید ترین ویژگی های اضافه شده در این نسخه :- توانایی دانلود موزیک های آنلاین از سایت های Support Social Music Download: Pandora, Yahoo, Myspace, IMEEM, Radioblogclub, Lala and more و ...
- توانایی دانلود ویدئو های آنلاین از سایت های Youtube, Dailymotion, Myspace, Yahoo, Metacafe, Google و ... .

قابليتهاي كليدي نرم افزار Orbit Downloader v4.0.0.6:
- برنامه اي كاملا رايگان و كابرد بسيار آسان
- افزایش 500%سرعت دانلود بر اساس جدیدترین تکنیک ها
- دانلود با سرعت بالا، مشغول نبون CPU ، استفاه آسان
- توانايي دانلود از HTTP,HTTPS,FTP,MMS,RTSP,RTMP با قابليت Resume
- دانلود از سرور هاي ارائه دهنده P2P يا همان Torrent
- دانلود فايل هاي YouTube , Rapidshare , Flash ,Music , ...
- دانلود بدون درد سر از رپیدشیر و از بین رفتن بسیاری از محدودیت ها
- توانایی دانلود ویدئو های آنلاین
- پشتیبانی از اکثر مرورگرهای رایج از جمله: IE,Firefox,Maxthon,Opera,Chrome
- بهبود سرعت دانلود و پشتيباني كامل از ويندوز محبوب 7
- و ...ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 13:5 | نویسنده : سعید محمدی |

منبع : www.AsanDownload.com آپديت January 2011
ویندوز اکس‌پی یکی از سیستم ‌عامل ‌هایی است که اسم رمز «ویسلر» (Whistler) را بر خود داشت، چرا که در طول توسعه ویندوز ایکس ‌پی بسیاری از کارکنان مایکروسافت در تفریحگاه ویسلر کانادا مشغول اسکی بودند. ویندوز ایکس پی بر روی هسته ویندوز ان‌تی و ۲۰۰۰ پایه‌گذاری شد و جانشین دو ویندوز ۲۰۰۰ و ام‌یی گردید. شرکت مایکروسافت ویندورز اکس‌پی را به منظور به‌روزکردن رابط کاربر (شکل ظاهری برنامه)، افزودن ویژگی‌های تازه، یکدست‌کردن «مبنای کد» بین اعضای مختلف خانواده مایکروسافت ویندوز و فراهم آوردن یک پلتفرم باثبات‌تر، پایه‌گذاری و در سال ۲۰۰۱ روانه بازار کرد. ویندوز اکس پی که در اکتبر ۲۰۰۱ عرضه شد، یکی از محبوب ترین سیستم‌های عامل کامپیوتر در جهان به شمار می‌رود که گفته می‌شود بیش از چهارصد میلیون نسخه از آن در حال استفاده است. با این حال مایکروسافت اعلام کرده دیگر به شرکت‌های عمده سازنده کامپیوتر نظیر دل، اچ پی و توشیبا مجوز نصب سیستم‌عامل قبلی را بر روی کامپیوترهای تولیدی نخواهد داد، و از ژانویه ۲۰۰۸ ویندوز اکس پی بر روی کامپیوترهای جدید عرضه نخواهد شد. نسخه ی نهایی سرویس پک سه ویندوز ایکس پی دارای شماره ساخت 5.1.2600.5512 می باشد و تمام آنچه پیش از این تاریخ به عنوان ویندوز ایکس پی سرویس پک سه دیده و شنیده اید همگی یا نسخه های آزمایشی بوده اند و یا به دلیل به همراه داشتن آپدیت های جدید به عنوان سرویس پک سه نامیده می شدند. نسخه ی نهایی بدون شک همین هست که مقابل شما قرار دارد! Microsoft Windows XP Service Pack 3 تمامی آپدیت ها و بهبود های امنیتی و نرم افزاری سیستم عامل ویندوز اکس پی که طی این 4 سال مرحله به مرحله عیب یابی و رفع شده را همراه با تعدادی ویژگی های جدید و مفید ویندوز ویستا و حتی ویندوز سرور 2008 داراست.
ویندوز XP در ویراشهای مختلفی ارائه شده‌است که از رایج ترین آنها می‌توان به ویندوز XP ویرایش خانگی برای کاربران خانگی ویندوز XP حرفه‌ای که قابلیت‌های دیگری همچون پشتیبانی از دامنه ویندوز سرور را دارد مناسب کاربران حرفه‌ای و تجاری است، اشاره کرد. ویندوز XP ویرایش Media Center نیز در حقیقت همان ویندوز XP حرفه‌ای است که قابلیت‌های اضافی در مورد سیستم‌های چند رسانه‌ای همچون تماشای TV، مشاهده DVD و شنیدن موزیک دارد. ویندوز XP ویرایش Tablet PC برای اجرا در پلت فرم‌های Table PC طراحی شده‌است. همچنین دو ویرایش ۶۴ بیتی از ویندوز XP وجود دارد: ویندوز XP ویرایش ۶۴ بیتی برای پردازنده‌های تیانیوم و ویندوز XP ویرایش حرفه‌ای x۶۴ برای پردازنده‌های x۸۶-۶۴ ویندوز XP به خاطر بهبود کارایی و پایداری نسخه‌های قبلی ویندوز، مورد توجه قرار گرفته‌است. در ویندوز XP، واسط گرافیکی کاربر کاملاً از نو طراحی شده‌است و بسیار کاربرپسندتر از نسخه‌های قبلی ویندوز مایکروسافت است. قابلیت‌های مدیریت نرم افزاری جدیدی در XP معرفی شده‌اند که کاربران را از جهنم DLLها که در نسخه‌های قبلی همه را به ستوه درمی آورد، رهایی می‌بخشد. XP اولین نسخه از ویندوز است که از فعال سازی محصول برای مقابله با قوانین تخلف نرم افزاری استفاده می‌کند. با وجود تمام قابلیت‌های موجود، XP به خاطر آسیب پذیری‌های امنیتی، وجود برنامه‌های جانبی مایکروسافت همچون اینترنت اکسپلورر و ویندوز مدیا پلیر در ویندوز به صورت پیش فرض و برخی زمینه‌های واسط کاربر، مورد انتقاد کاربران قرار گرفته‌است. در ویرایش اصلی ویندوز، ویرایش خانگی برای کاربران خانگی و ویرایش حرفه‌ای، برای کاربران حرفه‌ای و تجاری است. علاوه بر این ویرایش Media Center نیز موجود می‌باشد.

نسخه ای از ویندوز ایکس پی که در اینجا برای دانلود قرار داده شده است، در بردارنده تمامی آپدیت های مایکروسافت تا تاریخ January 2011 می باشد.

ویژگی های Microsoft Windows XP Professional SP3 Integrated January 2011:
- آخرين آپديت ويندوز ايكس پي تا Update January 2011
- بهبود امنیت در Internet Explorer 8.0.6001.18702
- ویرایش جدید Windows Media Player 11.0.5721.5280
- نصب ويندوز به صورت 100% ريجيستر مایکروسافت بدون نياز به سريال نامبر
- بالا بردن سطح امنیت در ویندوز تا حد قابل قبول
- افزایش سرعت ویندوز و همچنین موقع كار با اینترنت و شبكه
- ویرایش جدید Remote Desktop Connection
- افزایش ثبات و پایداری ویندوز
- ویژگی Network Access Protection
- ویژگی black hole router detection
- رفع مشكلات قبلی ویندوز و سرعت بیشتر
- دارای تمامی آپدیت ها و هات فیکس ها
- ویژگی Backporting موجود در ویندوز ویستا
- و ...ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 0:9 | نویسنده : سعید محمدی |

منبع : www.AsanMob.com


بازي فوق العاده زيبا و هيجان انگيز Tekken Mobile Bluetooth اين بازی دارای محيطی جذاب و سرگرم كننده بوده و از گرافيك خوبی نيز برخوردار است و به صورت جاوا ميباشد. شرکت Namco Mobile Namco Mobile طراحی و تولید شده است. این بازي بر روی تمامي گوشی های موبایل قابل اجرا ميباشد. این بازي بر روی تمامي گوشی های موبایل قابل اجرا ميباشد.

 دانلود - 2.80 مگابايت | لينک كمكي
 پسورد فايل زيپ : www.asanmob.com
 لينک منبعتاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 23:51 | نویسنده : سعید محمدی |

منبع : www.AsanMob.com


جام جهانی فوتبال ۲۰۱۰ دوره نوزدهم جام جهانی فوتبال به شمار می‌رود و قرار است از ۱۱ ژوئن، 21 خرداد 1389 تا ۱۱ ژوئیه، 20 تير 1389 در کشور آفریقای جنوبی برگزار شود.این دوره نخستین بار است که جام جهانی در یک کشور عضو کنفدراسیون فوتبال آفریقا میزبانی می‌شود. این جام جهانی در آفریقای جنوبی برگزار می‌شود.چند سالی است که فدراسیون جهانی فوتبال میزبانان را دوره‌ای از قاره انتخاب کرده و این دوره آخرین دوره است که میزبان دوره‌ای انتخاب می‌شود. بازي جذاب فیفا جام جهانی ۲۰۱۰ Fifa World Cup 2010 South Africa منتشرنشده ورزشی و بازی رسمی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۰، ساختهٔ ای‌ای کانادا از سری بازی‌های فیفا جام جهانی می‌باشد. این بازی در تاریخ ۲۷ آپریل، ۲۰۱۰ توسط شرکت ای‌ای گیمز برای پلی‌استیشن ۳, ایکس‌باکس ۳۶۰ و وی منتشر خواهد شد. این بازي بر روی تمامي گوشی های موبایل قابل اجرا ميباشد.

 دانلود - 3.41 مگابايت | لينک كمكي
 پسورد فايل زيپ : www.asanmob.com
 لينک منبعتاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 23:44 | نویسنده : سعید محمدی |

منبع : www.AsanMob.com


Prince of Persia The Forgaten Sands روایت زمانی است که Prince به قصر برادرش مالک میرسد اما زمانی که قصر مالک محاصره شده است.صحنه ی ابتدایی بازی جنگی وسیع و تخریب کاخ های مجلل را نشان می دهد که اینها همگی یادآور صحنه های ابتدایی The Snads Of Time هستند. مالک خطای بزرگی را مرتکب شد.او ارتش شن ها را برای نابود کردن دشمنانش آزاد کرد. اما نتیجه ی این کار چیزی بود که شما حتی نمیتوانستید فکر آن را بکنید . همه تبدیل به مجسمه های شنی شدند و ارتش شن ها در اصل شیاطین بودند. خبر خوب این بود که Prince در مبارزاتش از قدرت های فوق العاده و ماوراطبیعه استفاده می کرد .در کنار استفاده از شمشیر Prince قادر بود برای جلوگیری از مرگ خود زمان را به عقب برگرداند.هر بار که Prince ازقابلیت بازگردادن زمان به عقب استفاده میکرد Blue Orb های بالای صفحه محو میشدند تا اینکه تمام شودند اصولا نسخه ی جدید POP در نیمه ی راه و بین دید فانتزی عربی The Sands of Time و جو تاریک و سنگین Warrior Within قرار دارد.The Forgotten Sands همزمان با فیلم آینده ی Prince of Persia و در مای May منتشر می شود.بازی در حال حاضر کمی خشن به نظر می رسد مخصوصا نسبت به نسخه های دیگر بازی در ده سال گذشته.خوشبختانه گیم پلی بازی مستحکم به نظر می رسد. این بازي بر روی تمامي گوشی های موبایل قابل اجرا ميباشد.

 دانلود - 3.16 مگابايت | لينک كمكي
 پسورد فايل زيپ : www.asanmob.com
 لينک منبعتاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 23:37 | نویسنده : سعید محمدی |

منبع : www.AsanMob.com


بازي بسيار جذاب Ridge Racer Drift محصولي از شركت Namco كه يكي از بزرگترين شركت هاي توليد كننده بازي هاي ديجيتالي مي باشد. كه بازي سه بعدي Ridge Racer Drift يكي از جديدترين بازي هاي ساخته شده توسط اين شركت معروف ميباشد. اين بازی دارای محيطی جذاب و سرگرم كننده بوده و از گرافيك خوبی نيز برخوردار است و به صورت جاوا ميباشد این بازی ، صفحه نمایش های سایز 360x640 را پشتیبانی می کند. این بازي بر روی تمامي گوشی های موبایل قابل اجرا ميباشد.

 دانلود - 1.92 مگابايت | لينک كمكي
 پسورد فايل زيپ : www.asanmob.com
 لينک منبعتاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 23:36 | نویسنده : سعید محمدی |

منبع : www.AsanMob.com


بازی بسیار زیبا و جذاب Zombie Buster یکی از جدیدترین و ترسناك ترين بازی های موبایل می باشد که به تازگی در سایز 240x320 ارائه شده است. اين بازی دارای محيطی جذاب و سرگرم كننده بوده و از گرافيك خوبی نيز برخوردار است و به صورت جاوا ميباشد و بر روی تمامي گوشی های موبایل قابل اجرا ميباشد. این بازي بر روی تمامي گوشی های موبایل قابل اجرا ميباشد.

 دانلود - 318 كيلوبايت | لينک كمكي
 پسورد فايل زيپ : www.asanmob.com
 لينک منبعتاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 23:31 | نویسنده : سعید محمدی |

منبع : www.AsanMob.com


 FIFA 2011 جديدترين نسخه از سري بازي هاي پرطرفدار فيفا است که از سال ۱۹۹۴ با عرضه بازي فيفا ۹۵ تا به امروز ۱۷ نسخه موفق و بسيار پرطرفدار را براي علاقمندان به فوتبال در سراسر دنيا عرضه کرده است. فيفا ۲۰۱۱ عظيم ترين نسخه بازي فوتبال از لحاظ گرفتن حق امتياز ليگ ها و تيم ها و بازيکنان است و توانسته حق امتياز بيش از ۵۰۰ تيم باشگاهي،۴۰ تيم ملي فوتبال دنيا، ۳۰ ليگ معتبر و مطرح فوتبال و ۴۲ تورنومنت مطرح دنياي فوتبال و همچنين استاديم هاي مطرح فوتبال دنيا را از آن خود کند. ويژگي جديد مربي گري يا Manager Mode در بازي که بازي فوتبال را با مربي گري آن به خوبي ادغام مي کند.نسخه جاوا این بازی برای موبایل نیز به بازار آمده است که در سایزهای مختلف و برای کلیه گوشی ها در اختیار شما قرار می گیرد. این بازي بر روی تمامي گوشی های موبایل قابل اجرا ميباشد.
   توجه : به لينك دانلود زير رفته و بر اساس گوشي خود يكي را انتخاب كرده و دانلود نماييد.

 دانلود رايگان بازي با لينك مستفيم | لينک كمكي
 پسورد فايل زيپ : www.asanmob.com
 لينک منبعتاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 23:30 | نویسنده : سعید محمدی |

منبع : www.AsanMob.com


Assassin's Creed Brotherhood

این بازی چندی پیش توسط کمپانی Ubisoft برای کنسولهای بازی چون PS3 ، Xbox و PC عرضه شد که با استقبال فراوان همراه بود. اکنون این بازی توسط کمپانی Gameloft برای موبایل ساخته شده است. گرافيك فوق العاده بالا و صداي طبيعي بازي همه را شيفته خود ميكند و جذابيت بازي را دو چندان ميسازد پس فرصت را از دست ندهيد! این بازي بر روی تمامي گوشی های موبایل قابل اجرا ميباشد.
   توجه : به لينك دانلود زير رفته و بر اساس گوشي خود يكي را انتخاب كرده و دانلود نماييد.

 دانلود رايگان بازي با لينك مستفيم | لينک كمكي
 پسورد فايل زيپ : www.asanmob.com
 لينک منبعتاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 23:29 | نویسنده : سعید محمدی |

منبع : www.AsanMob.com


باز هم خبر خوش برای علاقه مندان به بازی های اتومبیل رانی به وجود آمد، به همین دلیل ما هم تصمیم گرقتیم این خبر خوش را با قرار دادن بازی این نسخه برای موبایل شما کامل کنیم. بازي مهيج و از سري بازي هاي مسابقات اتومبیل رانی كه توسط شركت معروف و محبوب  Gameloft ساخته شده است. اين بازي از سری بازی های Need For Speed خود را تحت عنوان Need for Speed Hot Pursuit ميباشد. اين بازی دارای محيطی جذاب و سرگرم كننده بوده و از گرافيك خوبی نيز برخوردار است و به صورت جاوا ميباشد و بر روی تمامي گوشی های موبایل قابل اجرا ميباشد. این بازي بر روی تمامي گوشی های موبایل قابل اجرا ميباشد.

 دانلود برای گوشی های با رزولیشن 220×176 - 422 كيلوبايت | لينک كمكي
 دانلود برای گوشی های با رزولیشن 320×240 - 1.09 مگابايت | لينک كمكي
 دانلود برای گوشی های با رزولیشن 240×320 - 579 كيلوبايت | لينک كمكي
 دانلود برای گوشی های با رزولیشن 240×360 - 1.12 مگابايت | لينک كمكي
 پسورد فايل زيپ : www.asanmob.com
 لينک منبعتاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 23:26 | نویسنده : سعید محمدی |

منبع : www.AsanMob.com


بازی بسیار زیبا و جذاب Gangstar 3 Miami Vindication یکی از جدیدترین بازيهاي تلفن همراه ميباشد  که به تازگی توسط شركت Gameloft ارائه شده،شما ميتوانيد تجربه زندگي در باندهاي مافيايي را تجربه كنيد كه موضوع اين بازي در شهرهاي مختلف اتفاق مي افتد. اين بازي داراي 75 مرحله ميباشد كه بايد به مبارزه با دشمنان خود بپردازيد كه شما ميتوانيد از دوچرخه ،اتومبيل ،موتور سيکلت ،و حتي اسکي روي آب و پرواز با هليکوپتر در اين بازي مهيج استفاده نماييد.
اين بازی دارای محيطی جذاب و سرگرم كننده بوده و از گرافيك خوبی نيز برخوردار است و به صورت جاوا ميباشد و بر روی تمامي گوشی های موبایل قابل اجرا ميباشد. این بازي بر روی تمامي گوشی های موبایل قابل اجرا ميباشد.

 دانلود برای گوشی های با رزولیشن 208×176 - 284 كيلوبايت | لينک كمكي
 دانلود برای گوشی های با رزولیشن 320×240 - 744 كيلوبايت | لينک كمكي
 دانلود برای گوشی های با رزولیشن 240×320 - 349 كيلوبايت | لينک كمكي
 دانلود برای گوشی های با رزولیشن 240×360 - 1.07 مگابايت | لينک كمكي
 پسورد فايل زيپ : www.asanmob.com
 لينک منبعتاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 23:25 | نویسنده : سعید محمدی |

منبع : www.AsanMob.com


بازی جـدید و فوق العاده جذاب ندای وظیفه 7 Call Of Duty 7 Black Ops هفتمین نسخه از سری بازی های فوق العاده زیبا، مهیج ندای وظیفه و بدون شک پرطرفدارترین بازي هاي اكشن به شمار مي آيد. که با استقبال فراوان همراه بود. اين بازي اكشن و جذاب اکنون این بازی توسط کمپانی GLU برای موبایل ساخته شده است. در اين بازي جذاب شما در نقش نيروهاي ويژه به اعماق خطوط دشمن نفوذ كرده و با داشتن انواع سلاح ها و مواد منفجره و تجهيزات فوق مدرن و پيشرفته به جنگ دشمن مي رويد. گرافيك فوق العاده بالا و صداي طبيعي بازي همه را شيفته خود ميكند و جذابيت بازي را دو چندان ميسازد پس فرصت را از دست ندهيد! این بازي بر روی تمامي گوشی های موبایل قابل اجرا ميباشد.
   توجه : به لينك دانلود زير رفته و بر اساس گوشي خود يكي را انتخاب كرده و دانلود نماييد.

 دانلود رايگان بازي با لينك مستفيم | لينک كمكي
 پسورد فايل زيپ : www.asanmob.com
 لينک منبعتاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 23:24 | نویسنده : سعید محمدی |

منبع : www.AsanMob.com


بازي فكري Indiana Jones and The Artefact Of Glory 3D كه توسط شركت Sakis25 Games براي گوشي هاي موبايل ساخته شده است. دارای محيطی سه بعدي جذاب و سرگرم كننده بوده و از گرافيك خوبی نيز برخوردار مي باشد. بازي Monsters Quest با فرمت جاوا ارائه شده و بر روي تمامي گوشي هاي موبايل قابل اجرا مي باشد. این بازي بر روی تمامي گوشی های موبایل قابل اجرا ميباشد.

 دانلود رايگان با لينک مستقيم - 523 كيلوبايت | لينک كمكي
 پسورد فايل زيپ : www.asanmob.com
 لينک منبعتاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 23:21 | نویسنده : سعید محمدی |

منبع : www.AsanMob.com


نسخه جدید از بازی بسیار پرطرفدار هری پاتر که بر پایه فیلم اورجینال این سری داستان های پرطرفدار و محبوب دنیا تحت همین عنوان که همزمان با عرضه بازی بر روی سینماهای امریکا و تمامی دنیا اکران شد ساخته شده است . بازی هری پاتر محصول دو کمپانی برتر و غول در بازی های رایانه ای دنیا یعنی شرکت های EA Games و کمپانی بازی Warner Bros می باشد. Harry Potter And The Deathly Hallows هفتمین حلقه از سری جنجالی هری پاتر بالاخره بر روی نمایشگر ها قرار است به نمایش در آید. جایی که سه قهرمان داستان به جای ورود به هاگوارتز به سرزمین هایی نا اشنا می روند تا در پی راهی برای از بین بردن ولدمورت پیدا کنند. بازی ویدیویی هری پاتر و یادگاران مرگ دیگر سیر داستان بازی های پیشین را که اکثرا مشابه بودند را نخواهد داشت هری پاتر به همراه دوستانش در محیط وحشی برون در صدد افزایش قدرت و یادگیری افسون ها و جادو هایی بر آمده اند تا در مقابل خطراتی که با آنها قرار است مواجه شوند. بتوانند مقابله کنند تا زنده بمانند و جان سالم به در ببرند. بازی سوم شخص شوتر هری پاتر این بار با تک سلاح جادویی هری پاتر و البته افسون ها و جادو های مختلفی که از ان شلیک می شود ه گیمر موقعیت های اجرای جادو های تهاجمی و دفاعی جدیدی را فراهم کرده. دارای محيطی  جذاب و سرگرم كننده بوده و از گرافيك خوبی نيز برخوردار مي باشد. بازي هري پاتر با فرمت جاوا ارائه شده و بر روي تمامي گوشي هاي موبايل قابل اجرا مي باشد. این بازي بر روی تمامي گوشی های موبایل قابل اجرا ميباشد.

 دانلود رايگان با لينک مستقيم - 1.96 مگابايت | لينک كمكي
 پسورد فايل زيپ : www.asanmob.com
 لينک منبعتاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 23:20 | نویسنده : سعید محمدی |

دانلود رايگان بازی جذاب و فکری Puzzle World 3


بازي فكري Puzzle World 3 كه توسط شركت FDG Soft براي گوشي هاي موبايل ساخته شده است. دارای محيطی جذاب و سرگرم كننده بوده و از گرافيك خوبی نيز برخوردار مي باشد. بازي Puzzle World 3 با فرمت جاوا ارائه شده و بر روي تمامي گوشي هاي موبايل با رزولوشن ۱۷۶×۲۲۰ پیکسل قابل اجرا مي باشد. این بازي بر روی تمامي گوشی های موبایل قابل اجرا ميباشد.

 دانلود رايگان با لينک مستقيم - 169 كيلوبايت | لينک كمكي (مستقيم)
 پسورد فايل زيپ : www.asanmob.com
 لينک منبعتاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 23:19 | نویسنده : سعید محمدی |

بازي جذاب escape hockey - جاوا


بازي جديد و جذاب escape hockey كه توسط شركت Sun Microsystems Inc براي گوشي هاي موبايل ساخته شده است. دارای محيطی جذاب و سرگرم كننده بوده و از گرافيك خوبی نيز برخوردار مي باشد. بازي escape hockey با فرمت جاوا ارائه شده و بر روي تمامي گوشي هاي موبايل با رزولوشن ۳۲۰×۲۴۰ پیکسل قابل اجرا مي باشد. این بازي بر روی تمامي گوشی های موبایل قابل اجرا ميباشد.

 دانلود رايگان با لينک مستقيم - 502 كيلوبايت | لينک كمكي (مستقيم)
 پسورد فايل زيپ : www.asanmob.com
 لينک منبعتاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 23:18 | نویسنده : سعید محمدی |

بازي جذاب و سه بعدي ماشين راني High Speed 3D


يكي از جمله بازيهاي مهيج چه در زمينه كامپيوتر و چه در زمينه موبايل ،اتومبيل راني است. عشق سرعت و تجربه يك رانندگي با سرعت جنون آور ولي بي خطر هر فردي را به خود جذب مي كند. بازي High Speed 3D كه به صورت سه بعدي و با فرمت جاوا و در اندازه تصویر های ۶۴۰×۳۶۰، ۳۲۰×۲۴۰، ۲۲۰×۱۷۶ ساخته شده دارای محيطی جذاب و سرگرم كننده بوده و از گرافيك خوبی نيز برخوردار است و به صورت جاوا ميباشد و بر روی تمامي گوشی های موبایل قابل اجرا ميباشد. این بازي بر روی تمامي گوشی های موبایل قابل اجرا ميباشد.

 دانلود رايگان با لينک مستقيم - 3.63 مگابايت | لينک كمكي (مستقيم)
 پسورد فايل زيپ : www.asanmob.com
 لينک منبعتاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 23:14 | نویسنده : سعید محمدی |

بازي بسيار جذاب و ترسناك Zombie Infection v2.0


بازی بسیار زیبا و جذاب Zombie Infection v2.0 یکی از جدیدترین و ترسناك ترين بازی های موبایل می باشد که به تازگی در سایز مختلف ارائه شده است. موضوع قسمت دوم زامبی ها خيلي جذاب تر از گذشته شده و اين موجودات خش به علاوه حمله به انسانها به ديگر موجودات زنده از جمله خفاش ها و کوسه ها و... حمله مي كنند. اين بازي كه توسط 3 کاراکتر اصلي انجام می شود و شما ميتوانيد در اين بازي از از سلاحهاي شعله افکن، نارنجک، اسلحه، نیزه و... استفاده نماييد. اين بازی دارای محيطی جذاب و سرگرم كننده بوده و از گرافيك خوبی نيز برخوردار است و به صورت جاوا ميباشد و بر روی تمامي گوشی های موبایل قابل اجرا ميباشد.
ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 23:12 | نویسنده : سعید محمدی |

بازي جذاب و اكشن Night At The Museum v2.0 - جاوا


بازي بسيار جذاب Night At The Museum v2.0 يكي از جمله بازيهاي مهيج و اكشن نسخه موبايلي مي باشد. اين بازي نسخه دوم بازي موفق Night At The Museum  مي باشد. كه در محيط موزه اجرا ميشود و شما بايد با موجودات تخيلي در هنگام شب در موزه روبرو شويد  و با نابود سازي هر يك از آنها مراحل پشت سر بگذاريد. اين بازي  با فرمت جاوا و در اندازه تصویر های 320×240، 220×176، 160×128، 128×128 ساخته شده دارای محيطی جذاب و سرگرم كننده بوده و از گرافيك خوبی نيز برخوردار است و به صورت جاوا ميباشد و بر روی تمامي گوشی های موبایل قابل اجرا ميباشد.


 

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 23:11 | نویسنده : سعید محمدی |

بازي بسيار جذاب Worms 2011 Armageddon - جاوا


شما دوستان عزيز با بازي رايانه اي Worms آشنا هستيد اين بازي بسيار جذاب بدون شك يكي از بازي هاي معروف رايانه اي به شمار مي آيد كه طرفداران بسيار زيادي را به خود جذب كرده است. آيا شما دوست داريد كه اين بازي جذاب را بر روي موبايل خود تجربه كنيد! براي اين ساعت شما وب سايت آسان موب بازي جذاب Worms 2011 Armageddon با فرمت جاوا براي شما تهيه كرده است. اين بازی دارای محيطی جذاب و سرگرم كننده با گرافيك بسيار خوب بوده و در سايزهاي 240×320 , 176×220 به صورت جاوا توسط شركت EA Mobile 2010 رائه شده و بر روی تمامي گوشی های موبایل قابل اجرا ميباشد.
ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 23:10 | نویسنده : سعید محمدی |
 

 ادامه دانلود تلاوت هاي مجلسی استاد شحات محمد انور

 

تلاوت مجلسی سوره نساء آیات 135 تا 147 توسط شحات محمد انور (18:27)
| حجم فایل : 1.69 MB |
   

 

 

 

لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید

قرائت مجلسی سوره آل عمران آیات 185 تا 195 استاد شحات محمد انور (23:06)
| حجم فایل : 2.12 MB |

   

 

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 21:50 | نویسنده : سعید محمدی |
 

دانلود تلاوت هاي مجلسی استاد شحات محمد انور

 

  تلاوت سوره مبارکه طه آیات 1 الی 47 با صدای شحات محمد انور (24:11)
  | حجم فایل : 2.77 MB |

     

   

  قرائت مجلسی سوره تحریم آیات 1 الی 8 توسط استاد شحات محمد انور (15:57)
   | حجم فایل : 5.57 MB |

     

   

  تلاوت مجلسی سوره های حجرات آیات 13 تا آخر و ق آیات 1 تا 11 و سوره كوثر توسط شحات محمد انور (27:06)
   | حجم فایل : 2.48 MB |

     

   

  قرائت مجلسی سوره های زخرف آیات 81 تا آخر و نباء، انفطار، قریش و کوثر توسط شحات محمد انور (40:28)
   | حجم فایل : 3.7 MB |

     

   

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید


  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 21:40 | نویسنده : سعید محمدی |
   

  برای دانلود کردن قرائت ها، روی آیکون کلیک راست نموده و گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

   

  ردیف

  نام سوره

  اجرا

  حجم
  (KB)

  زمان
  1 قصار الصور
  غاشیه (8 تا آخر) شمس، ضحی، انشراح، طین، حمد، تکویر، طارق، بلد، قدر
  (در 2 قسمت)
  7,316 0:31:34
  6,322 0:28:11
  2 کهف (ابتدا تا آیه 85)
  (در 2 قسمت)
  7,538 0:32:07
  7,440 0:31:42
  3 حجر (85 تا آخر)، قیامه، نصر، اخلاص 7,847 0:33:26
  4 انبیا (83 تا 107) 7,248 0:30:53
  5 آل عمران 189 تا آخر 5,911 0:25:10
  6 حشر (18 تا آخر)، تکویر، فجر (27 تا آخر) 6,591 0:28:05
  7 لو انزلنا هذا القرآن علی جبل .. 87 0:00:33
  8 مریم (ابتدا  - 36) 9,834 0:41:55
  9 کهف (60 تا 78 ،  107 تا 110 ) 6,286 0:26:46
  10 ضحی، انشراح، حمد 1,772 0:06:00
  11 حج (23 تا 41) بلد (1 تا 18)، حاقه
  (در 2 قسمت)
  7,316 0:31:10
  6,322 0:26:56
  12 مائده ، آيه 20 تا 35 2,060 0:31:45
  13 نبأ ، آيه 31 تا آخر سوره 355 0:05:22
  14 تکویر 639 0:09:46
  15 بلد ، آيه 1 تا 18 388 0:05:53
  16 شمس 195 0:02:54  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 21:20 | نویسنده : سعید محمدی |
   

  برای دانلود کردن قرائت ها، روی آیکون کلیک راست نموده و گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

   

  ردیف

  نام سوره

  اجرا

  حجم
  (KB)

  زمان
  1 انبیاء(83 تا 94)، کوثر (جدید) 3,737 0:25:29
  2 بقره (148 تا 157) (جدید) 2,900 0:19:46
  3 یوسف (1 تا 29) (جدید) 4,905 0:33:28
  4 نور (32 تا 38)، شمس (1 تا9) (جدید) 3,917 0:26:43
  5 اسراء (9 تا 20)،ضحی،شرح،قریش (جدید) 4,046 0:27:39
  6 بقره (142 تا 148)،زلزال (جدید) 2,504 0:17:04
  7 کهف (107 تا آخر)، علق (1 تا 5) (جدید) 1,644 0:11:12
  8 نساء (26 تا 35)، شمس (1 تا 9) (جدید) 3,869 0:26:34
  9 احزاب (40 تا 48)، کوثر (جدید) 2,453 0:16:43
  10 بروج (11 تا آخر)،شمس،قریش،کوثر،حمد،بقره(1و2) (جدید) 3,763 0:25:40
  11 جمعه (جدید) 4,518 0:30:49
  12 دهر (1 تا 9)،قدر،کوثر (جدید) 3,251 0:22:10
  13 تحریم (9 تا آخر)،ملک(1و2) (جدید) 3,198 0:21:48
  14 مؤمنون (115 تا آخر)،نور(1 تا 5)،کافرون (جدید) 3,515 0:23:58
  15 نمل(15 تا 26) (جدید) 3,034 0:20:41
  16 بقره (284 تا آخر)،علق (1 تا 5) (جدید) 2,970 0:20:15
  17 جمعه (9 تا آخر)،تکاثر،قریش،نصر (جدید) 3,791 0:25:51
  18 نساء (1 تا 7)، کوثر (جدید) 3,177 0:21:40
  19 قصص  (5 تا 14) (جدید) 3,807 0:25:58
  20 آل عمران (1 تا 9)، علق (1 تا 5) (جدید) 2,128 0:14:30
  21 بقره (25 تا 32) (جدید) 3,687 0:25:05
  22 نساء (147 تا آخر)، بلد (1 تا 8) (جدید) 2,885 0:19:40
  23 بروج (11 تا آخر)،طارق،فجر (27 تا آخر) (جدید) 4,086 0:27:52
  24 نساء (61 تا 70)،قریش،کوثر،نصر (جدید) 4,002 0:27:18
  25 نساء (147 تا آخر)،قریش،کوثر (جدید) 2,780 0:18:57
  26 فتح (27 تا آخر)،ضحی،شرح،علق(1 تا (جدید) 5) 2,833 0:19:19
  27 کهف (107 تا آخر) (جدید) 2,112 0:14:27
  28 آل عمران (198 تا آخر)،ضحی،کوثر (جدید) 3,274 0:22:19
  29 اسراء (9 تا 25) (جدید) 3,373 0:23:00
  30 نساء (163 تا 170)،اعلاء (1 تا 9) (جدید) 4,469 0:30:29
  31 کهف (21 تا 25)،نصر (جدید) 2,521 0:17:11
  32 قصاص (83 تا آخر)،قریش،کافرون (جدید) 3,279 0:22:22
  33 دهر (22 تا آخر)،کوثر،نصر (جدید) 2,154 0:14:41
  34 بقره (124 تا 129) (جدید) 2,895 0:19:43
  35 انسان (22 تا آخر) (جدید) 1,681 0:11:26
  36 تین (1 تا 4) (جدید) 409 0:02:45
  37 حجرات (7 تا10) (جدید) 1,663 0:11:19
  38 آل عمران (198 تا آخر) (جدید) 2,195 0:14:57
  39 زمر (31 تا 70) (جدید) 2,985 0:20:20
  40 شعراء (69 تا 90) (جدید) 2,553 0:17:23
  41 شعراء (52و53)،انفطار،شمس (1 تا 5) (جدید) 4,153 0:28:19
  41 فرقان (71 تا 77) (جدید) 1,203 0:08:10
  43 قصاص (1 تا 21) (جدید) 3,627 0:24:43  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 21:17 | نویسنده : سعید محمدی |
   

  برای دانلود کردن قرائت ها روی آیکون کلیک راست نموده و گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

   

  ردیف

  نام سوره

  اجرا

  حجم
  (KB)

  زمان
  1 هود ، آيه 108 تا آخر سوره 1,250 0:19:13
  2 يوسف ، آيه 1 تا 6 451 0:06:51
  3 الرحمن 1,657 0:25:30
  4 آل عمران ، آیه 1 تا 20 1,552 0:25:08
  5 انفال ، آیه 1 تا 24 1,789 0:29:00
  6 انفطار (6 تا 19)، طارق، فجر، حمد، بقره (1 تا 5) 2,410 0:39:07
  7 اسرا ( 1 تا 14 ) 1,628 0:26:23
  8 حشر (18 تا آخر)، طارق، فجر، حمد، بقره (1 تا 5) 2,853 0:46:20
  9 روم (17 تا 30)، ضحی، انشراح، حمد، بقره (1 تا 5) 2,117 0:34:19
  10 شعرا ( 1 تا 89 ) 3,120 0:50:40
  11 توبه ، آیه 38 تا 43 1,634 0:26:29
  12 زخرف (68 تا 89)، دخان (1 تا 8)، قدر 2,645 0:42:56  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 21:14 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : گيگا رايانه | آسان دانلود


  نستعليق براي ورد ابزاري است براي تايپ مستقيم متون با استفاده از خط زيباي نستعليق در محيط ورد 2003.
  لطفاً راهنماي زير را به دقت بخوانيد!
   راهنماي نصب:
   -  ابتدا قلم نستعليق و برنامه را دريافت كرده و نصب كنيد.
   -  وارد محيط ورد 2003 شده و از ميان ليست قلم‌ها، قلم NASTALIQ را انتخاب كنيد.
   -  از تايپ مستقيم نستعليق در ورد لذت ببريد!
   توجه! اين برنامه فقط در ورد 2003 كار مي‌كند.

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید
  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 20:42 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : گيگا رايانه | آسان دانلود  گروه نرم افزاری شرکت حامی سافت اقدام به برنامه نویسی نسخه 2 دفترچه تلفن هوشمند حامی سافت نموده و این مجموعه را با قابلیت های جدیدتر نسبت به نسخه قبلی ، بطور رایگان در اختیار کاربران این شرکت قرار داده است .

  امكانات عمومي دفترچه تلفن هوشمند حامي سافت نسخه 2:
  - تعریف نام های کاربری مختلف به همراه قرار دادن رمز عبور برای هر کاربر
  - قابلیت جستجو بر حسب حروف الفبا و فیلتر بر اساس نام و یا نام خانوادگی
  - ورودی های جدید اطلاعات از جمله : تعیین خانم یا آقا بودن / تاریخ تولد / وب سایت و ایمیل و ...
  - قرار دادن عکس دلخواه برای اطلاعات شخصی هر یک از ورودی ها
  - دفترچه تلفن اختصاصی برای شرکت ها و سازمان ها ( مناسب برای تلفن های سانترال و مرکزی )
  - قابلیت پرینت کلی از تمامی لیست شماره تلفن ها به صورت جدول بندی شده
  - به همراه کد پیش شماره های 92 شهر مختلف ایران و کد توابع آنها
  - دارای شماره تلفن های ضروری و قابلیت اضافه نمودن اینگونه شماره ها
  - نمایش لیست شماره تلفن ها بر اساس سن و تاریخ تولد
  - قابلیت پشتیبان گیری از اطلاعات شما بر روی سیستم
  - قابلیت بازگردانی سریع اطلاعات از فایل پشتیبان
  - و ...


  ادامه مطلب ...
  مهدي ۹:۵۰:۴۵ صبح چهارشنبه ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۶ لینک ثابت 
  دسته : نرم افزارهای فارسی  تعداد بازديد : 16045

  منبع : گيگا رايانه | آسان دانلود

  محاسبه خودکار ميزان مصرف اينترنت، هزينه ي اينترنت، هزينه ي تلفن، اطلاعات رد و بدل شده و ... با نرم افزار فارسي و رايگان MB Timer 2.2.0 همه کاربران اينترنت به روشی مقدار استفاده خودشون رو از اينترنت محاسبه ميکنند ، بعضی ها فقط مقدار زمانی که به اينترنت متصل هستند رو محاسبه می کنند و بعضی ها علاوه بر اين مورد مقدار اطلاعات رد و بدل شده و ... اما من قصد دارم برنامه ای رو به شما معرفی کنم به نام MB Timer که علاوه براينکه زمان اتصال فعلی و کل اتصال رو نمايش ميدهد امکانات بسيار زياد ديگری نيز در خودش داره . با استفاده از اين برنامه در هر بار اتصال به اينترنت ، زمان و تاريخ شروع ، نام User ، نام ويندوز ، نام اكونت ، زمان و تاريخ پايان و مدت زمان اتصال در خود برنامه ثبت ميشه و به شما اين امکان رو ميده که بر اساس نام يوزر ، نام ويندوز ، نام اکانت و زمان و تاريخ اتصال در اطلاعات ثبت شده به جستجو بپردازيد . همچنين يکی از قابليت های جالب اين تایمر امکان Save & Load جزيئات تماس براي حفظ آنها و پيشگيري از خطرات احتمالي هست . برای راحتی بيشتر کاربر امکاناتی مثل : Always On Top بودن ، در استارت اپ قرار گرفتن ، پنهان شدن بطور اتوماتيك بعد از اجرا يا بعد از تماس ، مطلع كردن كاربر بعد از هر 1 ساعت اتصال با يک صدا ، قرار گرفتن در سيستم تري و ... نيز در این برنامه وجود داره. همچنين از اين برنامه ميتونيد در شبكه هاي Lan نيز استفاده كنيد ... اين برنامه در هر بار اتصال شروع اتصال،نام ويندوز،يوزر،اکانت،پايان تماس،مدت اتصال و هزينه اتصال را ثبت مي کند.
  قابلیت های برنامه MB Timer 2.2.0 :
  - ثبت زمان و تاریخ شروع و پایان اتصال، نام ویندوز ، یوزر و مدت زمان و هزینه ی تماس
  - شناسایی مقصد تماس
  - محاسبه هزینه تلفن بر اساس مقصد تماس
  - امکان رسم نمودار کل تماس ها و جستجوی جزئیات تماس بطور دقیق
  - سفارشی بودن ظاهر برنامه
  - پشتیبانی کردن دو زبان فارسی و انگلیسی
  - دارا بودن تعرفه های داخل شهری و بین شهری و قابل ویرایش و بروز رسانی بودن آنها
  - قابلیت پسوردگذاری بر روی برنامه و سفارشی کردن درخواست پسورد
  - شمسی بودن کلیه های تاریخ های موجود در برنامه
  - سازماندهی اکانت های موجود در سیستم شما
  - محاسبه هزینه مصرفی از اکانت
  - محاسبه زمان مصرفی از اکانت
  - پشتیبانی کردن از مولتی کارت ها
  - نمایش اطلاعات کامل و دقیق مربوط به هر اکانت (هزینه اکانت ، هزینه مصرفی ، هزینه باقیمانده ، یوزرنیم ، پسورد ، شماره تماس ، مقصد تماس ، مدت اکانت ، زمان مصرفی ، زمان باقیمانده ، اولین تماس ، آخرین تماس ، تعداد تماس ،بیشترین تماس ، مجموع هزینه تلفن از تماس های این اکانت )
  - گزارش گیری از کلیه اکانت های موجود
  - امکان ذخیره جزئیات تماس و بارگذاری آنها در زمان مورد نیاز
  - قطع تماس بعد از مدت زمان مشخص
  - دادن هشدار هنگام نزدیک شدن به پایان زمان یا هزینه اکانت
  - دراپ زون زیبا و مختصر برای نمایش اطلاعات اصلی
  - و ...
   
  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید


  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 20:40 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : گيگا رايانه | آسان دانلود


  بسته نرم‌افزاري كارا مجموعه‌اي از ابزارهاي مفيد و سودمند براي تمامي كاربران است كه برخي از نيازهاي اوليه كاري كاربران را برآورده ميسازد. این مجموعه شامل ابزارهای زیر می باشد:
  تقويم فارسي :  اين برنامه يك تقويم شمسي به همراه امكانات جانبي مانند تنظيم يادداشت روزانه ميباشد. علاوه بر آن تعطيليهاي رسمي نيز در آن نمايش داده ميشوند.
  - برنامه ارسال پيام كوتاه
  - دفترچه تلفن
  - يادداشت چسبان
  برنامه ارسال پيام كوتاه: اين برنامه براي ارسال پيام كوتاه از طريق رايانه ميباشد. از آنجا كه ارسال پيام كوتاه بسيار كاربردي و انجام آن از داخل گوشي مشكل ميباشد اين برنامه ميتواند كار كاربران را در اين زمينه بسيار ساده نمايد . 
  - ارسال پیامک بصورت فارسی و انگلیسی
  - ارسال پیامک از طریق گوشی یا مودم
  - ارسال پیامک به لیستی از شماره ها
  دفترچه تلفن: دفترچه تلفن يكي از برنامه‌هاي پركاربرد ميباشد. با اين برنامه شما ميتوانيد آدرسها و شماره تلفنهاي دوستان و افراد مورد نظر خود را ذخيره و در موقع لزوم از آنها استفاده نمائيد.
  - ثبت شماره تلفن و آدرس افراد
  - امکان جستجو بر روی کلیه اطلاعات 
  يادداشت چسبان: برنامه يادداشت چسبان يكي از برنامه‌هاي پركاربرد براي كساني است كه همواره از يادداشتها استفاه ميكنند. به عنوان نمونه مكررا مشاهده شده است كه مانيتور مديران مملو از يادداشتهايي است كه براي فراموش نشدن در اطراف آن چسبانده شده‌اند! 
  اين برنامه راهي است اصولي براي مديريت و استفاده از اين يادداشتها كه به روشي زيبا و ساده امكان استفاده از آن را فراهم كرده است.
  - اتصال یادداشتها به صفحه اصلی
  - استفاده از رنگهای مختلف
  - مرتب سازی یادداشتها در صفحه

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید


  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 20:38 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : گيگا رايانه | آسان دانلود


  نگارستان نام تقويم رايگاني است كه امكانات بسيار زيادي را در اختيار شما قرار ميدهد.نرم افزار تقويم الكترونيكي نگارستان يك نرم افزار قدرتمند است كه توسط فارسي زبانان ساخته شده است و مخصوص ايرانيان است كه داراي امكانات بسيار زيادي ميباشد. بدون اینکه ویندوز ویستا نصب نمایید , می توانید محیطی شبیه به ویندوز ویستا با زبان و تقویم فارسی داشته باشید

  برخي از ويزگيهاي كليدي تقويم الكترونيكي همه كاره رايگان نگارستان
  :
  - قابل نصب روی کلیه رایانه های شخصی
  - تغییر تصویر صفحه نمایش ویندوز شما (تصاویر زیبا پیش فرض – تصاویر انتخابی خودتان)
  - تغییر تصویر صفحه نمایش ویندوز شما با مناسبت همان روز (شمسی – قمری - میلادی)
  - تقویم سالیانه و ماهیانه به همراه مناسبت ها (شمسی – قمری - میلادی)
  - دفتر یادداشت و قرارهای شما و اعلام آنها در زمان مقرر شده مانند Outlook
  - دفتر تلفن زیبا با امکانات فراوان
  - اعلام اوقات شرعی  به افق 30 شهر مهم کشور
  - ایجاد آلبوم تصاویر جهت تعویض تصویر صفحه نمایش
  - نمایش تصویر ماهانه روی صفحه نمایش
  - نمایش اوقات شرعی روی صفحه نمایش
  - نمایش مناسبت روز روی صفحه نمایش (شمسی – قمری - میلادی)
  - تهیه نسخه پشتیبان جهت بازیابی اطلاعات
  - مقیم در حافظه بودن نرم افزار
  - دفترچه تلفن
  - تقویم سالیانه
  - تغییر تصویر صفحه نمایش
  - تصاویر مناسبت ها
  - نقشه تهران
  - نقشه ایران
  - دفتر اندیکاتور
  - گفتگوی کوتاه در شبکه
  - دفتر یادداشت روزمره
  - یادآوری کاری های روزمره
  - بازی و سرگرمی
  - اوقات شرعی
  - دیکشنری کامل
  - فراگیری لغات انگلیسی
  - و...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 20:36 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com


  خنده برهردرد بی درمان دواست...
  بادریافت این برنامه رایگان خنده را بر لبهای خود و عزیزانتان بنشانید،دو شخصیت کارتونی حاضر دراین برنامه با حرکات و لطیفه هایشان اوقات خوشی را برای شما فراهم خواهند کرد. دو شخصيت بسيار زيبا با حركات بسيار جالب به نوشتن لطيفه اي جالب و دست اول، پيامك عاشقانه بسيار زيبا، پيامك سركاري و خنده دار لحظات شادي را براي شادي را براي شما به ارمغان مي آورد. برنامه برای چهارمین بار منتشر می شود ودر جدیدترین نگارش آن تعداد زیادی پیامک خنده دار

  قابليتهاي كليدي نرم افزار کد تلفن شهرهای ایران نگارش 3.2 :
  - داراي لطفه هاي بسيار جالب و دست اول
  - داراي پيامك عاشقانه بسيار زيبا
  - داري پيامك سركاري و خنده دار
  - تعويض شخصيت به نوك طلا يا ميمون
  - و...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 20:32 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com  این یک بازی ایرانی به صورت پرسش و  پاسخ است که در آن شما با فشار دادن حروف مختلف به پرسشهای متنوعی که یکی پس از دیگری مطرح می شوند پاسخ داده و با واکنشهای جالب و طنز آمیز شکلک کنار صفحه متناسب با نوع پاسخی که داده اید مواجه می شوید ونهایتا در صورت برنده شدن به گنج میرسید.
  این بازی برای افزایش اطلاعات عمومی بازی کننده نیز بسیار مناسب می باشد و گنجینه پرسشهای موجود در آن بسیار متنوع و گسترده است.
  در طراحی بازی سعی شده که از شکلهای متناسب با فرهنگ ایرانی مانند فرش و سماور قلمکاری شده و تابلوهای مینیاتور اثر استاد فرشچیان استفاده شود و بسیاری از پرسشها هم درباره فرهنگ و تاریخ کهن ایران زمین هستند.
  بازی در پرسشهای 10 و 30 به صورت خودکار ذخیره می شود. نهایتا جایزه آخر بازی نیز بسیار جالب است! امیدوارم از این بازی لذت ببرید و پیشنهاد میکنم آن را دانلود نمائيد.

  قابلیت های كلیدی بازي، بازی با کلمات :
  - استفاده از تصاویر متناسب با فرهنگ ایران
  - تعداد سوالات بسیار بالا و متنوع در زمینه های مختلف
  - استفاده از طنز برای جذابتر شدن بازی
  - حالت مسابقه اي و تفريحي، پرهيجان بودن بازي
  - قابلیت ذخیره بازی در پرسشهای 10 و 30
  - و...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 20:31 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com 


  ویندوز ویستا دارای نوار ابزاری به نام Sidebar می باشد که در کنار صفحه دسکتاپ قرار می گیرد و دارای برنامه های کوچک  و کاربردی هست که گجت - Gadget (افزونه) نامیده می شود. دامنه کارایی Gadget ها بسیار زیاد است، از نمایش آخرین اخبار به کمک RSS گرفته تا ترجمه و اطلاع از وضعیت آب و هوا و بورس و... كه يكي از مهمترين اين گجتها تقويم شمسي تحت سايد بار ويندوز ويستا همراه با مناسبتهاي فارسي، قمري و ميلادي ميباشد.
  اين تقويم، فارسي شده نسخه جديد تقويم مايكروسافت ‌(1.1.0.0) ميباشد كه امكانات بسيار جالب و كارايي را در اختيار كاربران قرار ميدهد.

  برخي امكانات اين تقويم به شرح زير مي باشد.
  - امكان تغيير تقويم به سه تقويم ميلادي ، شمسي و اسلامي (قمري) از طريق منوي تنظيمات
  - امكانان رويت مناسبتهاي اسلامي(قمري)، شمسي و ميلادي به طور دقيق حتي مناسبتهاي پيچيده مانند روز قدس (آخرين روز ماه رمضان) بدون نياز به برو رساني در سال جديد
  - امكان تبديل دقيق روز انتخاب شده به تقويم شمسي، ميلادي و يا قمري
  - تنظيم تغييرات روز قمري به طور خودكار و يا دستي
  - امكان بروز رساني خودكار تقويم از طريق منوي تنظيمات
  - قابل نصب بر روي سايد بار ويندوز (Gadget)
  - و...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 20:29 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com


  صندوق هاي قرض الحسنه فاميلي
  ديرپاي مردمي، متشكل از اعضاي خانواده و فاميل، ساكنان محله ها، صندوق هاي كارمندي و كارگري و هيئت هاي محلي به عنوان يك پديده مثبت اجتماعي چرخش سريع كليد كارگشايي در قفل تامين بخشي از نيازهاي مالي و اضطراري براي اعضاي آنهاست. اين صندوقها كاغذبازي هاي متداول، معرفي ضامن و زمان بري هاي گاه چندين ماهه براي طي شدن مراحل كار در منابع رسمي پولي را ندارند. مضاف اينكه پارتي بازي هم اساسا در فلسفه ايجاد اينگونه صندوق هاي قرض الحسنه جايي ندارد. تنها اعتماد، سرمايه معنوي و داد و ستد اين گونه صندوقها محسوب مي شود. تار و پود صندوق هاي قرض الحسنه فاميلي و محلي و صنفي، واقعيت مفاهيم همدلي و همت جمعي را برمي تاباند كه در معناي لغوي كلي چنين تعريف و مضموني دارد: خواستن چيزي خواه پول و خواه غير آن در چارچوب ارتباط نيكو و اخلاص عمل در معاشرت و داد و ستد با ديگران و در نهايت واپس دادن آن.
  صندوق قرض الحسنه فاميلي از طرف شركت نوانديشان نصف جهان جهت صندوق هاي فاميلي طراحي گرديده است و كليه حقوق معنوي آن براي پديدآورنده آن محفوظ مي باشد.
  هر صندوق فاميلي براي انجام خدمات خود مراحلي را انجام مي دهد كه هر يك در فرمهاي برنامه لحاظ شده است فقط در ابتدا يادآوري موارد كلي در اين رابطه مفيد مي باشد.
  1- در ابتدا اطلاعات كليه اعضاء بهمراه پس انداز اوليه آنها ثبت مي گردد.
  2- هر يك از اعضاء بطور ماهيانه مبلغي ثابتي را به پس انداز خود اضافه مي كنند.
  3- وامي كه به اعضاء پرداخت مي شود از موجودي صندوق كسر مي گردد و دريافت كننده ، مبلغ وام و كارمزد را بدهكار مي شود.
  4- براي پرداخت اقساط وام و كارمزد از طريق فرم واريز ماهيانه اقدام مي گردد.
  5- مساعده پرداختي به اعضاء نيز در فرم واريز ماهيانه دريافت مي گردد.
  6- هزينه هاي ثبت شده نيز از موجودي كسر مي گردد.
  7- از طريق گزارش صندوق موجودي آن قابل رويت مي باشد.
  8- بهتر است گزارش صندوق در محدوده يك ماه چاپ شده و مانده ابتداي آن با مانده انتهاي ماه قبل مقايسه و بايگاني شود.
  8- خروج از فرم نه تنها با كليك كردن روي كليد 'خروج'  قابل انجام است بلكه از طريق صفحه كليد بصورت  خ+Alt نيز امكان پذير مي باشد. همينطور  ي+Alt براي ويرايش و ح+Alt  براي حذف قابل دسترس است.

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 20:27 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com  نخستین مرورگر اینترنتی فارسی جهان با عنوان تجاری تیزبال رونمایی شد، طراحی و توسعه مرورگر فارسی تیزبال در راستای تحقق هدف گسترش نرم افزارهای کاربردی در حوزه اینترنت انجام و پس از ۱۴ ماه تلاش منتشرشد. این مرورگر اینترنتی فارسی از هم اکنون در اختیار کاربران قرار دارد و آنان با استفاده از این مرورگر، قادر به مرور صفحات وب با سرعت فوق العاده خواهند بود، علاوه بر سرعت بالا، امنیت در مرور صفحات، پوسته های جذاب گرافیکی، افزونه های متعدد و کاربردی و فارسی بودن آن، این مرورگر را نسبت به سایر مرورگرهای دیگر متمایز کرده است. از قابلیت های این نرم افزار می توان استفاده از منویی فارسی که در بخش تنظیمات تیزبال است را نام برد که با بیش از ۱۰ دسته و ۱۵۰ آیتم طراحی شده که انعطاف پذیری بالایی دارند. این مرورگر اینترنتی فارسی، قابلیتهای ویژه ای مانند: دسته بندی موضوعی بخش تنظیمات در۱۰ عنوان مختلف، قابلیت تبدیل نوار عنوان به چند حالت وظیفه ای، حرکات عملیاتی ویژه موس، جهت مرور آسان تر صفحات وب، قابلیت دلخواه سازی فونت، اندازه و رنگ سربرگها (Tab) ، قابلیت مرورایمن صفحات وب، تنظیمات پیشرفته جهت فیلتر اشیا تبلیغاتی (POP-UP) را دارا می باشد، همچنین ویژگی منحصر به فرد این مرورگر، دکمه مدیریت مرورگر است. این مرورگر نسبت به سایر مرورگرهای زبان فارسی، مزایایی دارد که از آنها می توان به قابلیت نمایش گروهی صفحات در حال اجرا، نوار ابزار کمکی با قابلیت بهره گیری افزونه ها و وجود بیش از ۱۵۰ آیتم مختلف در بخش تنظیمات مرورگر اشاره نمود .همچنین با دریافت پوسته های گرافیکی نرم افزار و نصب آنها دیگر هیچگاه از وبگردی خسته نخواهید شد، چرا که بیش از ۱۱۰ پوسته جذاب در ۱۸ دسته بندی مختلف، پس از انتشار نسخه آزمایشی مرورگر، جهت دریافت در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. تیم طراحی و توسعه تیزبال، تاکنون تعداد بیش از۱۸۰ افزونه کاربردی برای استفاده در مرورگرطراحی نموده است وکاربران می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی مرورگر اینترنتی فارسی تیزبال، بطور کاملا رایگان این افزونه ها را دریافت کنند. در آینده نزدیک بسته آزمایشی توسعه و گسترش تیزبال در اختیار کلیه افراد قرارخواهد گرفت.

  جستجوگر تیزبال:
  همزمان با انتشار مرورگر اینترنتی فارسی تیزبال، بخش جستجوگر چندگانه تیزبال نیز فعالیت خود را آغاز نمود. کاربران دیگرجهت جستجوی مطالب خود دیگر نیازی به مراجعه به چندین موتور جستجو نخواهند داشت چرا که جستجوگر چندگانه تیزبال این امکان را به طور یکجا برای شما فراهم می آورد. قابل ذکر است که طبقه بندی جستجوگر تیزبال به صورت زیر می باشد: وب گوگل- وب یاهو - تصاویر گوگل - تصاویر یاهو - گروه های گوگل- گروه های یاهو - فهرست گوگل - ویکیپدیا - آب و هوا

  دلایل انتخاب تیزبال به عنوان مرورگر پیش فرض چیست؟
  خلاصه ای از مهمترین مزایای مرورگر اینترنتی فارسی تیزبال را به صورت زیر می توان بیان نمود :
  - طراحی شده بر اساس زبان فارسی شامل کلیه منوها و تنظیمات
  - سرعت هم تراز و حتی بالاتر از سایر مرورگر های رایج غیر فارسی زبان!
  - منوی تنظیمات متنوع و پیشرفته دارای بیش از ۱۵۰ آیتم مختلف
  - حجم فوق العاده پایین مرورگر همراه با افزونه ها و پوسته های متنوع

  افزونه های کاربردی تیزبال:
  تیم طراحی و توسعه تیزبال تا کنون تعداد بیش از ۱۸۰ افزونه کاربردی تیزبال را طراحی نموده است که پس از انتشار نسخه آزمایشی مرورگر، این افزونه ها جهت دانلود و نصب بر روی تیزبال در دسترس کاربران قرار خواهند گرفت. شما با دریافت کاملاً رایگان و نصب آسان هر یک از افزونه ها بر روی تیزبال خود ، صفحات وب را با انعطاف پذیری بیشتر مرور خواهید نمود. ویژگی جالب توجه این افزونه ها این می باشد که قابلیت به روز شدن را نیز دارا می باشند.

  تنوع و گستردگی افزونه ها:
  به طور کلی افزونه های تیزبال در چند دسته کلی قرار دارند:
  - رابط نرم افزار های اجرایی
  - خبرخوان آر.اس.اس
  - رادیو اینترنتی
  - لینکدونی
  - مترجم صفحات وب
  - بازی های فلش
  - مدیریت دانلود
  - نمایشگر های آماری و رتبه بندی سایت ها
  - مدیریت ایمیل
  - رابط گرافیکی تیزبال
  - حذف تبلیغات ناخواسته اینترنتی
  - و …

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 20:24 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com  نرم افزار کنترل و مدیریت پول سحر، نرم افزاری کاملا رایگان است در خصوص امور مالی شخصی شما. این نرم افزار به شما کمک خواهد کرد درآمد ها و هزینه های خود را کنترل و مدیریت کنید. با استفاده از این نرم افزار می توانید درآمد ها و هزینه های خود را به تفکیک و با گروه بندی های مورد نظرتان ثبت نمایید. همچنین گزارشات و نمودار های زیادی در نرم افزار وجود دارد که شما در کنترل و مدیریت دخل و خرج شخصی خودتان یاری می دهد. با استفاده از این نرم افزار می توانید حدود ۹۹% فعالیت های مالی شخصی خود را ثبت نمایید و به تفکیک از آنها گزارش تهیه کنید. نرم افزار دارای واسط کاربری و عملیاتی ساده و قابل فهم است. در صورتی که می توانید با رایانه های شخصی کار کنید، مشکلی برای کار با این نرم افزار نخواهید داشت. با توجه به این نکته که این نرم افزار هر روز پیش روی شما قرار خواهد گرفت، قابلیت تغییر پوسته نرم افزار تنوع جالبی را برای شما ایجاد خواهد کرد.

  قابليتهاي كليدي نرم افزار کنترل و مدیریت پول سحر:
  - قابل فهم، ساده و سریع
  - امکان ایجاد حساب ها و طرف حساب های نامحدود
  - امکان ایجاد گروه های هزینه و درآمد به صورت درختی
  - امکان تخصیص بودجه جهت گروه های هزینه
  - پشتیبانی و بروز رسانی مشکلات احتمالی
  - نمایش مانده هر حساب در تاریخ های مختلف
  - گزارشات قابل درک تنها با یک کلیک
  - دارای گزارشات نموداری جهت مقایسه بهتر حساب ها، درآمد ها و هزینه ها
  - امکان نصب نرم افزار بر روی USB Memory ها
  - امکان دریافت نسخه پشتیبان
  - امکان ارسال و دریافت اطلاعات
  - و...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 20:22 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com  فارسي ساز آفيس 2007 با غلط گير فارسي
  سرانجام بسته نرم افزار فارسي ساز آفيس 2007 توسط مایکروسافت رائه گرديد. پس از ارائه نسخه موفق فارسي ساز آفيس 2003 كه با استقبال بسيار زياد توسط كاربران فارسي زبان از اين فارسي ساز واقع شد. شما پس از نص اين فارسي ساز بر روي آفيس 2007 خود علاوه بر فارسي شدن تمامي بخشها و منوهاي آفيس 2007 امكان جديدي به اين نسخه از فارسي ساز اضافه ميشود كه بدون شك يكي از بهترين امكانات ارائه شده براي نسخه آفيس ميباشد، اضافه شدن غلط گير فارسي يا همان Spellcheck ميباشد. كه با استفاده از اين امكان شما ميتوانيد غلط هاي املايي خود را در متن تايپ شده يافته و آن را تصحيح نمايد. با نصب اين فارسي ساز شما ميتوانيد تغييرات عمده اي در نرم افزارهاي Microsoft Office Excel 2007 , Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 ,  Microsoft Office Word 2007 داشته باشيد. براي نصب اين پكيج شما ميتوانيد پس از نصب آفيس 2007 در ويندزو هاي ايكس پي، ويستا، ويندوز 7 اين فارسي ساز را نصب نماييد.

  فارسي ساز آفيس 2003:
  برنامه واژه پرداز Word كه يكي از محبوب ترين و بهترين نرم افزار جهت تايپ در تمامي نقاط جهان شناخته ميشود. در سالهاي پيش فارسي سازهاي بسيار زيادي براي نسخه هاي مختلف آفيس توسط شركتهاي ايراني ساخته شده كه به قيمتهاي بسيار گران در اختيار كاربران فارسي زبان قرار ميگرفت كه علاوه بر كامل نبودن نرم افزارهاي ارائه شده باعث اختلال در نرم افزار مي شد. كه بيشتر اين نسخه ها در نسخه هاي عربي قابل اجرا مي باشد. كه هيچ گونه هماهنگي با اين نرم افزار نداشته و در اجراي صحصيح نرم افزار تداخل ايجاد مي كند. بسته نرم افزاري رابط زبان فارسيPersian Language Interface Pack يا به اختصار LIP بر روي تمامي نسخه هاي انگليسي آفيس 2003 قابل نصب و اجرا ميباشد. كه پس از نصب قادر به فارسی كردن برنامه های Word و Excel و Outlook و PowerPoint می ‌باشد.

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 20:20 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com  برنامه تقویم خورشیدی SunCalendar یک برنامه رایگان بوده که برای برطرف کردن نیاز کاربران به تقویم هجری خورشیدی ساخته شده که در کنار آن علاوه بر این که سعی شده انتظارات کاربر از یک تقویم دیجیتال برآورده شود در جهت افزایش اطلاعات کاربر هم با استفاده از ابزارهایی مانند کتابخانه و ویکی (نمایش اطلاعات مختصر در مورد هر رخداد) فعالیت داشته است . این نسخه از برنامه بازنویسی شده ی نسخه ی قبلی برنامه با دات نت است . که در آن  علاوه بر این که مشکلات نسخه ی قبلی برنامه رفع شده سعی شده با استفاده از تجربیات به دست آمده از نسخه های قبلی ، برنامه انعطاف بیشتری در هر یک از قسمت ها داشته باشد

  قابلیت های کلیدی نرم افزار تقویم خورشیدی SunCalendar v6.0.0:
  - قسمت پیام گذاری (ثبت پیام )
  - قابلیت ثبت پیام به صورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه ، سالانه
  - امکان ثبت پیام برای همه ی سال ها ( از سال ۹۹۹ تا ۹۳۶۹ خورشیدی )
  - قابلیت به تعویق انداختن پیام
  - استفاده از نگه دارنده ی تاریخ (Date Picker)برای انتخاب تاریخ
  - بروز رسانی تقویم ورقی با امکان جابجایی سریع بین روز ، ماه ، سال و دهه ها
  - اضافه شدن قابلیت تطبیق تاریخ هجری قمری با تاریخ هجری خورشیدی توسط کاربر
  - نمایش پنجره ابیات و جابجایی بین مناسبت ها با استفاده از جلوه های تصویری
  - امکان اضافه کردن شهر به قسمت اوقات شرعی
  - بروز رسانی ساعت جهانی با قابلیت نمایش تاریخ شهر مورد نظر به تاریخ هجری خورشیدی
  - بهبود انتخاب کتاب و مرورگر رخداد (نمایش رخدادهای ماه انتخابی به صورت یکجا )
  - قابلیت ویرایش کتاب ها و فایل مناسبت های برنامه
  - و...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 20:19 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com  آسان دانلود در نظر دارد ، مجموعه عظیمی رو راه اندازی کنیم تحت عنوان "ویترین کانون گفتمان قرآن" که تمام تولیدات کانون رو در این مجموعه تقدیم حضور کنیم. ناگفته نماند بخشی از خدمات فرهنگی و قرآنی رو آماده کردیم و برای وسعت بخشیدن هر چه بیشتر این مهم نیازمند کمک و مساعدت همه شما گرامیان هستیم.شماره دوم از پکیج پرسمان بدون مرز نرم افزاری تهیه شده از کتاب "پرسمان قرآنی نماز" کاری از مرکز فرهنگ و معارف قرآن می باشد که به سفارش کانون گفتمان قرآن تهیه و طراحی شده است. از امکانات این برنامه میتوان به انواع جستجو : جستجو در متن ، جستجو در سوالات و جستجو در کل متن کتاب ، خصوصی کردن تنظیمات ، معرفی مراکز پاسخگو و ... اشاره کرد. نرم افزار«پرسمان بدون مرز » در برگیرنده کتاب پرسمان قرائت قرآن در فضای مجازی منتشر شد. کتاب پرسمان قرائت قرآن، در بردارنده پرسش و پاسخ هایی در زمینه آشنایی با قرائت قرآن است که از سوی مرکز فرهنگ و معارف قرآن تهیه شده است.این نرم افزار دارای امکانات مختلفی همچون، جستجو در متن‌، جستجو در سؤالات و جستجو در کل متن کتاب‌، خصوصی کردن تنظیمات و معرفی مراکز پاسخ‌گویی است. هدف از انتشار این نرم افزار گسترش متون و محتواهای صحیح دینی در دنیای مجازی است و به زودی نسخه های دیگری از این نرم افزار منتشر خواهد شد.انتشار گاه‌نامه بصائر، گامی دیگر در راستای انتشار محتواهای صحیح دینی با شیوه جدید در فضای مجازی است و تا کنون دو شماره از آن در کانون منتشر شده است. کانون گفتمان قرآن، فضایی تخصصی برای پاسخ به پرسش ها و شبهات قرآنی در فضای مجازی است و با استفاده از کارشناسان مذهبی به پاسخ‌گویی می پردازد. گفتنی است، کانون گفتمان قرآن از سال 1384 کار خود را آغاز کرده است و در این مدت با جذب بیش از 42000 کاربر در زمینه پاسخ‌گویی فعال بوده است.

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید
  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 20:18 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com


  دانلود نرم افزار آيين نامه راهنمايي و رانندگي و آزمون كامپيوتري به كمك اين نرم افزار آموزشي مي توانيد نمونه آزمون راهنمايي و رانندگي را با خاطري آسوده در منزل تجربه نماييد... نرم افزار راهنمائی و رانندگی همراه با آزمون رایانه ای نرم افزاری مناسب برای هنرجویان متقاضی گواهینامه ب یک با استفاده از این برنامه میتوانید با نمونه سوالات آزمون راهنمائی و رانندگی آشنا شوید. آشنايي با نمونه سوالات ايين نامه راهنمايي رانندگي، انجام آزمون آزمايشي از سوالات آيين نامه، سنجش سرعت و دقت كاربر در پاسخگويي به سوالات، آشنايي با انواع علايم راهنمايي و رانندگي، آشنايي با قوانين حق تقدم و عبور از تقاطعها توجه به رشد روز افزون معضلات ترافيك بر آن شديم تا نرم افزاري جهت بالا بردن فرهنگ ترافيك و توجه به قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي جهت توزيع بروي سايت قرار دهيم.

  قابلیت های کلیدی نرم افزار آزمون آيين نامه راهنمايي و رانندگي:
  - آشنايي با نمونه سؤالات آئين نامه راهنمايي و رانندگي
  - امكان بروز رساني سوالات با توجه به تغييرات در طول زمان
  - امكان ويرايش سوالات توسط كاربر
  - پخش موسيقي به هنگام برگزاري آزمون براي آرامش هنرجو
  - تنظيم زمان به كمك برگزاري آزمون در بازه هاي زماني متفاوت براي كسب مهارت
  - سنجش سرعت و دقت كاربر در پاسخگويي به سؤالات
  - تصحيح آزمون و اعلام نتيجه
  - آشنائی با علائم راهنمایی و رانندگی و تابلوها
  - آموزش حق تقدم در تقاطع ها
  - آشنایی با قوانین موجود در کتاب آئین نامه
  - آشنائی با سوالات آزمون راهنمائی و رانندگی
  - انجام آزمون با بیش از ۲۰۰ سوال چهار گزینه ای  بصورت کاملا تصادفی و غیر تکراری
  - صدها نكته قابل توجه كه قبولي شما را تضمين مي كند
  - اعلام نتیجه آزمون
  - محیط کاملا فارسی
  - کاملا رایگان
  - پشتيباني از همه نسخه هاي ويندوز از جمله ويندوز محبوب 7
  - و ...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 20:15 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com


  همیشه حل نمودن پازل ها یکی از سرگرمی های خاطره انگیز بوده و اغلب ما تجربه این بازی زیبا را داشته ایم، اما در دنیای واقعی با حل یک پازل دیگر نمی توان از آن استفاده نمود یا به عبارتی به سراغ آن رفت. نرم افزار Orange Puzzle، برنامه ای می باشد که این امکان را برای شما فراهم آورده و می تواند ابزار مناسبی برای زمان بیکاری شما باشد تا کمی شما رو سرگرم کند. طرز کار با این برنامه بسیار ساده و راحت بوده و دارای محیط بسیار مناسبی می باشد. این برنامه برای تمامی سنین مناسب بوده و توصیه می شود.

  ویژگی های کلیدی نرم افزار Orange Puzzle v2.2:
  - حجم بسیار کم برنامه
  - قابلیت فراخوانی تصاویر مختلف جهت بازی
  - قابلیت تغییر سطح بازی (آسان - متوسط - دشوار)
  - پشتیبانی از دو زبان فارسی و انگلیسی
  - استفاده از تصاویر آماده بخش گالری
  - کاملا رایگان و بدون محدودیت
  - و...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 20:11 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com  علاقه به حل‌کردن جدول کلمات متقاطع در بسیاری از افراد وجود دارد. این نرم‌افزار شبیه‌ساز جدول در رایانه است. توسط این نرم‌افزار شما می‌توانید درون رایانه به حل جدول مشغول شوید. علاوه بر جدول کلمات متقاطع، جدول سودوکو نیز در این نرم‌افزار گنجانده شده است. شما قادرید توسط این برنامه، جدول کلمات و سودوکو بسازید و به اشتراک گذاشته تا کاربران دیگر از آنها استفاده کنند.
  این جمله معروف را نیز به‌خاطر داشته باشید: جدول حل کنید تا فراموشی نگیرید…

  قابلیت های کلیدی نرم افزار Raya Jadval v2.6:

  - محیطی زیبا و کاملا فارسی
  - حجم بسیار کم برنامه
  - امکان ساختن جدول
  - دارای آرشیو جدول به‌روز
  - قابلیت چاپ جدول‌ها
  - امکان استفاده از راهنمای حل جدول
  - عدم نیاز به برنامه‌های جانبی
  - کاملاً رایگان و بدون محدودیت
  - و...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 20:9 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com  نرم افزار اطلاعاتي سالنامه سلامت نام برنامه اي است كه گنجينه اي از اطلاعات را درون خود گنجانده است. هم اكنون اين برنامه شامل 15 عنوان مطلب در زمينه هاي پزشكي، روانشناسي، اطلاعات دارويي و مجموعه اطلاعات عمومي است. مجموع مطالب اين ۱5 عنوان مطلب به بیش از ۲۵۰۰ عدد می رسد. در حالي كه نسخه قبلي اين برنامه شامل 310 مطلب بود. اين حجم عظيم اطلاعات را بي شك در كمترين برنامه هاي كم حجم شاهد خواهيد بود. لازم به ذكر است كه حجم اين برنامه كمتر از 6 مگابايت مي باشد. نسخه دوم اين برنامه با نسخه قبلي خود تفاوت چشمگيري داشته است.

  امكانات جديد اضافه شدن در نرم افزار سالنامه سلامت:
  - تقویم روز همراه با ابیات ناب
  - محاسبات رژیمی ولاغری
  - کتابخانه داستان های کوتاه
  - عنوان بندي مطالب در 4 قسمت مختلف از قبيل پزشكي، روانشناسي و ...
  - دسته بندي مطالب در هر يك عنوانهاي ذكر شده
  - تغيير در منوهاي صفحه ي اول برنامه به شكلي جديد و جذاب تر
  - بزرگتر شدن كادر برنامه براي بهتر خواندن مطالب
  - طراحي بهتر در قسمت تقويم روز و قسمت ابيات ناب
  - اضافه شدن عنوان روزشمار پزشكي كه به تاريخ پزشكي جهان ، در هر روز مي پردازد
  - بهره بردن از رسمي كهن با عنوان فالنامه حافظ كه به همراه تعابير اشعار مي باشد
  - امكان تغيير دادن رنگ نوشته ها و همچنين رنگ پس زمينه در قسمت تنظيمات
  - اضافه کردن متن کامل اشعار حافظ در قسمت فالنامه
  - مجموعه نام ها و اسامی ایرانی در قسمت فرهنگ نام ها ( با معنا و ریشه زبانی )
  - مجموعه آزمونهای روانشناسی و خودشناسی بصورت تستی به همراه جواب و قابلیت بروز رسانی از داخل برنامه
  - و...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 20:8 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com


  برای اولین بار در میان سایت های دانلود فارسی زبان آسان دانلود تقدیم میکند
  سرانجام بسته نرم افزار فارسي ساز ويندوز محبوب 7 توسط مايكروسافت ارائه گرديد. پس از نسخه موفق فارسي ساز ويندوز ايكس پي و ويندوز ويستا كه با استقبال بسيار زياد توسط كاربران فارسي زبان از اين فارسي ساز واقع شد. شما پس از نصب اين فارسي ساز بر روي ويندوز 7 خود علاوه بر فارسي شدن تمامي بخشها و منوهاي ويندوز 7 ميتوانيد تمامي پيغامها و حتي Help ويندوز را با زبان شيرين فارسي مشاهده كنيد. شما ميتوانيد با دريافت بسته LIP ويندوز هفت و نصب آن بر روي ويندوز خود تمامي بخشهاي مورد استفاده خود را به زبان شيرين فارسي مشاهده كنيد اين نرم افزار قادر به فارسي سازي منوها،‌عناوين برنامه ها، برنامه هاي جادويي نصب، كادرهاي گفتگو، و فارسي سازي تمام اخطارها و راهنماهاي ويندوز 7 مي باشد. يكي از بهترين گزينه هايي كه ما كاربران فارسي زبان ميتوانيم از آن استفاده بهينه نماييم و ميتوان به بهترين مزيت اين فارسي ساز اشاره كرد. استفاده از راهنما يا همان Help ويندوز به زبان فارسي است كه از اين طريق شما دوستان ميتوانيد به نكات بسيار جالب در مورد اين ويندوز پي ببريد و ترفندهاي استفاده از ويندوز محبوب 7 و همچنين روش پيكر بندي سيستم خود و صدها موارد استفاده از اين ويندوز و نكاتي كه تا به حال در هيچ وب سايتي منتشر نشده است را بياموزيد.

  قابليتهاي كليدي فارسي ساز ویندوز محبوب 7:
  - فارسي سازي متن در برنامه های جادویی، کادرهای گفتگو، منوها و عناوین راهنمایی و ...
  - قابليت نصب و فارسي سازي ويندوز هاي 64 بيتي و 32 بيتي
  - قابليت فارسي سازي تمامي Help ويندوز
  - تبديل كل محيط ويندوز از راست به چپ
  - استفاده بسیار آسان از نرم افزار
  - عدم نیاز به پاک کردن و نصب مجدد ویندوز براي فارسي سازي
  - رایگان بودن نرم افزار و داراي حجم بسيار كم
  - سازگار با تمامي نسخه های مختلف ویندوز 7 و فارسي سازي آنها
  - و ...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 20:7 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com


  گروه نرم افزاری پردیس با سرپرستی رامین معاذالهی تمام تجربه و تخصص خود را به کار میگیرد تا نرم افزارهایی مطابق با استانداردهای روز و مورد پسند مشتریان خود تولید نماید. این گروه همچنین برنامه های کاربردی و مفید زیادی به زبان #c توسعه داده و به صورت کاملاً رایگان به همراه سورس آنها در اختیار برنامه نویسان و افراد علاقه مند قرار میدهد.

  قابليتهاي كليدي نرم افزار دفترچه تلفن قائم نسخه v1.0.0:
  - امکان ثبت تلفن منزل، محل کار، تلفن همراه، ایمیل، آدرس و … برای هر مخاطب
  - امکان تخصیص عکس برای هر مخاطب
  - گروه بندی مخاطبین با قابلیت ایجاد گروههای جدید
  - جستجوی لحظه ای مخاطبین و گروهها
  - چاپ لیست مخاطبین و گروهها
  - امکان تهیه نسخه پشتیبان از دفترچه تلفن و بازیابی اطلاعات
  - به همراه کد کشورهای جهان و شهرهای ایران با قابلیت جستجو
  - و...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 20:4 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com  اوریگامی (اریگامی) چیست؟ اوری به معنی با اندیشه تا زدن و گامی به معنی کاغذ است که ترکیب آن ها با یکدیگر کلمه ی اوریگامی را می سازد. بنابراین اوریگامی هنر و اندیشه ی تا زدن کاغذ یا صفحاتی از جنس پلاستیک، فلز و مواد دیگر برای خلق شکل های مختلف بسیاری می باشد که این شکل ها می توانند تعداد زیادی از حیوانات، پرندگان، ماهی ها، وسایل بازی، وسایل دکوری، شکل های هندسی و اشکالی در ارتباط با گرافیک، معماری، صنعت و ... باشند. اوریگامی از فواید بسیاری همچون هماهنگی بین چشم و دست، مهارت در کارهای فکری که نیاز به انجام ترتیب و توالی خاصی را دارا است، مهارت در دقت، افزایش شکیبایی و صبر، افزایش مهارت های خاص جسمانی، افزایش نتیجه گیری‌های منطقی و ریاضی، افزایش نو آوری و تقویت قوه ی تخیل و ... برخوردار بوده و طیف بسیار وسیعی از افراد را در بر می گیرد که تمامی این افراد نیز می توانند از آن لذت برده و با خلق طرح های جدید به تاریخ اوریگامی بپیوندند. حال شاید شما هم علاقمند هستید تا با هنر اوریگامی آشنا شده و شکل های زیبای را برای خود و دوستانتان طراحی کنید ولی نتوانسته اید منبعی را یافته که بتوان آموزش ساخت اوریگامی را بسیار کامل و دقیق آموخت اما اکنون باز هم گروه پرتوان آسان دانلود به ارائه ی نرم افزاری بسیار جذاب و جالب پرداخته است که با استفاده از آن می توانید آموزش های ساخت هزاران اوریگامی را آموخته و با کاغذ اوریگامی های زیبای را خلق نمایید. OriFun Lite نرم افزار کاملا فارسی بوده که امکان یادگیری و ساخت صد ها مدل اوریگامی به صورت دسته بندی شده در موضوعات مختلف را به صورت کاملا تصویری به همراه انیمیشن و تنها با تا زدن کاغذ آموزش می دهد. از جمله مدل های آموزشی این نسخه می توان به : اتوبوس، بچه قورباغه، پرنده، پروانه، پنگوئن، تخم مرغ، جغد، جوجه، خانه ی چوبی، خرس پاندا، خرس قطبی، خرگوش، روباه، گل آفتاب گردان، گل لاله، گل ساده، سگ، سمور دریایی، صورت اردک، صورت اسب، صورت ببر، صورت پاندا، صورت جوجه، صورت خرس کوالا، صورت خرس، صورت خرگوش، صورت روباه، صورت سگ، صورت شیر، صورت فیل، صورت قورباغه، صورت گربه، صورت موش، صورت میمون، فروشگاه، فیل، قایق، قایق بادبان دار، قورباغه، کامیون، لاک پشت، مار، ماشین، ماهی سر بزرگ، ماهی قرمز، ماهی، مداد، ملخ، موشک، میمون، نهنگ، اسب جهنده، آسیاب بادی، پرنده متحرک، پروانه در حال پرواز، تاس، جیرجیرک، چشم، دایناسور جهنده، دوربین، قایق دو نفره، قایق کوچک، قایق موتوری، قلب، قورباغه ی جهنده، کلاغ، کلاه جشن، کلاه چینی، کلاه سامورایی، لیوان، منجنیق، موش، ابر، آپارتمان، آسمان خراش، برج، خورشید، درخت پهن برگ، درخت سوزنی برگ، علف، کلبه، کوه، ماه، اله کلنگ، چرخ و فلک، تاب، خانه ی سه بعدی، نُه مدل موشک (هواپیما) و پرنده ی معروف مایکل در سریال فرار از زندان و ... اشاره نمود.


  قابلیت های کلیدی نرم افزار OriFun Lite v1.0 :
  - بدون نیاز به هر گونه برنامه ی کمکی
  - توانایی آموزش ساخت بیش از 106 مدل اوریگامی
  - توانایی آموزش ساخت مدل ها به صورت انیمیشن
  - دارای محیط کاربری بسیار زیبا و انیمشین های کاربر پسند
  - دارای سرعت بسیار بالا و بدون نیاز به سخت افزارهای قوی و خاص
  - دارای پلیر اختصاصی برای پخش انیمیشن ها
  - دارای حجم بسیار کم
  - سازگار با نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویندوز محبوب 7
  - و ...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 20:3 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com  یکی از مسائلی که کامپیوترها را معروف ساخته آسان سازی کارهای روزمره ماست. از کارهایی که همیشه با آن مشکل داریم ذخیره سازی شماره تلفنهاست، اگر شما هم با کاغذ برای ذخیره سازی شماره تلفنهای دوستانتان مشکل دارید، برنامه دفترچه تلفن جذاب را به شما پیشنهاد می کنیم.

  امکانات نرم افزار دفترچه تلفن جذاب نسخه ۲:
  - ثبت اطلاعات افراد همراه با عکس
  - امکان گروه بندی افراد 
  - جستجوی پیشرفته
  - تقویم هجری شمسی
  - اعلام مناسبتهای شمسی وقمری
  - امکان گذاشتن یادآوری و یادداشت
  - اعلام اذان به افق هر شهر
  - و...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 20:1 | نویسنده : سعید محمدی |

  فارسي ساز آفيس 2010 Microsoft Office 2010 Language Interface Pack Persian


  سرانجام مایکروسافت فارسي ساز نسخه نهایی جدیدترین محصول خود یعنی بسته قدرتمند نرم افزار آفیس Office 2010 را ارائه كرد. پس از ارائه نسخه موفق فارسي ساز آفيس 2007 و 2003 كه با استقبال بسيار زياد توسط كاربران فارسي زبان از اين فارسي ساز واقع شد.شما پس از دريافت اين بسته رابط زبان فارسي و با نصب آن بر روي آفيس 2010 خود ميتوانيد تمامي منوها، كادرهاي محاوره اي، كادرهاي جادويي، پيغام ها و ... را به صورت زبان شيرين فارسي مشاهده نماييد. براي نصب اين پكيج شما ميتوانيد پس از نصب آفيس 2010 در ويندزو هاي ايكس پي، ويستا، ويندوز 7 اين فارسي ساز را نصب نماييد. 
  قابليت فارسي سازي :


  Microsoft Office Word 2010
  Microsoft Office Excel 2010
  Microsoft Office PowerPoint 2010
  Microsoft Office OneNote 2010
  Microsoft Office Outlook 2010


   قابليتهاي كليدي فارسي ساز آفيس 2010:
  - فارسي سازي متن در برنامه های جادویی، کادرهای گفتگو، منوها و عناوین راهنمایی و ...
  - قابليت نصب و فارسي سازي آفيس هاي 64 بيتي و 32 بيتي
  - استفاده بسیار آسان از نرم افزار
  - عدم نیاز به پاک کردن و نصب مجدد آفيس براي فارسي سازي
  - رایگان بودن نرم افزار و داراي حجم بسيار كم
  - سازگار با نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویندوز 7
  - و ...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 20:0 | نویسنده : سعید محمدی |

  تقویم شمسی JvD Sun Calendar


  تقویم جلالی یا ملکی تقویم شمسی که در زمان جلال الدوله ملکشاه سلجوقی تاسیس شد و در قسمت اعظم ایران رواج یافت، همان تقویمی است که امروزه رایج است.مبدا این تقویم روز جمعه ۹ رمضان ۴۷۱ هجری قمری است. سال جلالی از اول بهار آغاز می شود و ۱۲ ماه ۳۰ روزه و ۵روز اضافی به دنبال ماه دوازدهم دارد. روز اول سال جلالی، یعنی روز ورود خورشید به اعتدال بهاری با روز ورود خورشید به نخستین درجه حمل انطباق یافت با این قرارداد، سال جلالی به عکس سال مسیحی که در هر ۱۰ هزار سال ، قریب ۳ روز با سال شمسی اختلاف پیدا می کند، همیشه مطابق با سال شمسی قرار دارد و آن را می توان دقیق ترین تقویم جهان دانست، ولی سالهای کبیسه در تقویم جلالی، ثابت نیستند و کبیسه کردن موقوف به نتایج رصد هر سال است.

  قابليتهاي كليدي تقویم شمسی JvD Sun Calendar v4:
  - نسخه جدید برنامه با زبان vb.net نوشته شده و با سیستم عامل های جدید ماکروسافت نظیر ویندوز 7 سازگار است
  - قرارگرفتن يک آيکون در کنار ساعت که به شکل تاريخ همان روز است
  . براي مثال : اگر امروز دوم باشد آيکون برنامه به شکل 2 خواهد بود
  - نمایش تاریخ و رخداد و ... فردا در پنجره اصلی همچون تاریخ و اطلاعات روز جاری
  - قرارگیری تقویم ماهانه بر روی دسکتاپ با قابلیت تغییر رنگ روزها و نمایش روز های ماه قمری و میلادی در کنار تقویم
  - تنظیم ماه قمری به شیوه بسیار آسان(برای جلوگیر از عقب یا جلو ماندن تاریخ در شرایط خاص)
  - مبدل . برای تبدیل تاریخ قمری، شمسی و میلادی به یکدیگر و تبدیل عدد به حروف فارسی
  - نمایش رخداد روز در بالن کنار آیکون برنامه. با تفکیک رویداد ملی، مذهبی و جهانی در خطوط جداگانه
  - مدیریت کاغذ دیورای. برای قرار گیری تصاویر بر روی دسکتاپ
  - مدت زمان چرخش تصاویر برای ماندن در دسکتاپ به عنوان پس زمینه در اختیار کاربر بوده و می تواند بین چند ثانیه تا
   چند ساعت در چرخش باشد
  - تغییر تصاویر پس زمینه به صورت کاملا خودکار
  - سازگار با فرمت های مختلف برای تصاویر
  - سازگار با کیفیت ها و اندازه های مختلف برای تصاویر
  - امکان انتخاب تعداد نامحدود تصویر برای جابه جایی در پس زمینه
  - قابلیت انتخاب نحوه قرار گیری بر روی میزکار( Stretch , Tile , Center )
  - جدید ترین تغییرات سالنامه ایرانیان
  - اطلاعات. که اطلاعاتی در مورد تاریخچه تاریخ های قمری، شمسی و میلادی و مبدا آن ها در اختیار شما قرار میدهد
  - ساعت. یک ساعت آنالوگ (عقربه ای) بر روی دسکتاپ شما قرار میگیرد. با قابلیت تغییر پوسته
  - تقویم ماهانه. نمایش تقویم به صورت ماهانه. با قابلیت پرش به ماه های و سال های مختلف
  - اوقات شرعی. دارای شهر های مختلف با تفکیک استان(بیش از 350 شهر )
  - هنگام فرارسیدن اذان به انتخاب شما هشدار اذان داده می شود. با جدید ترین تفکیک های استانی( استان البرز )
  - قابلیت اضافه کردن شهر های جدید تر و ویرایش آن ها و  اضافه شدن نیمه شب شرعی به برنامه
  - و امکاناتی دیگر نظیر: نمایش فصل جاری به همراه عکس، رفتن تاریخ به حافظه موقت کلیپ بورد به اشکال مختلف،
  ساعت جهانی با تفکیک کشور و شهر، روز شمار، در چه سالی به دنیا آمده اید(مثال: خرگوش )، تعیین زمان نصب ویندوز،
  اطلاعات در مورد کانکشن و اطلاعات آخرین اتصال به شبکه، جستجوگر رخداد، نمایش روز های تعطیل به رنگ متفاوت، هشدار روزانه و ...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید


  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 19:59 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : گيگا رايانه | آسان دانلود

  نسخه کامل آپلود شدهAutodesk AutoCad 2008  همراه با کرک مورد نیاز، تقديم به تمام ايرانيان !
   شركت اتودسك در اسفندماه سال گذشته شروع به عرضه نسل جديد نرم‌افزارهاي مهندسي خود نمود كه اولين محصول ارائه شده نرم‌افزار اتوكد است شركت اتودسك در اسفندماه سال گذشته شروع به عرضه نسل جديد نرم‌افزارهاي مهندسي خود نمود كه اولين محصول ارائه شده نرم‌افزار اتوكد است. اين نرم‌افزار براي انواع طراحي و نقشه‌كشي دوبعدي و سه‌بعدي استفاده مي‌شود و سال‌ها است كه به عنوان استانداردي بي‌رقيب در بين طراحان و مهندسان مطرح است.
  در طراحی های دو بعدی و سه بعدی و علوم مهندسی مرتبط با نقشه کشی، بی شک نام نرم افزار بسیار قدرتمند و حرفه ای Autocad کمپانی بزرگ Autodesk همواره به عنوان مطرح ترین نرم افزار این فن بر روی زبانها بوده است . در کشور ما تقریبا تمامی دانشجویان رشته های فنی و مهندسی علوم سازه ای میبایست کار با نسخه های مختلف این نرم افزار مطرح را به خوبی فرابگیرند تا با بهره گیری از علم روز در طراحی های ساختمانی داخلی، خارجی، فضاهای سازه ای داخلی و خارجی و بسیاری از دیگر ازانواع طراحی های تجاری و مسکونی کارا تر عمل کنند .

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید


  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 19:55 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com


  با پیشرفت روز افزون دنیای نرم افزار ، شرکت های رایانه ای اقدام به تولید نرم افزار ها با کارآیی های متفاوتی می کنند. نرم افزار هایی که علاوه بر جنبه کاربردی بودن آن ها جنبه آموزشی پیدا می کنند. به طوری که از طرفی می توانند خواسته های کاربران را پاسخگو باشند و از طرف دیگر ابزاری آموزشی برای دانش آموزان و دانشجویان به شمار می روند.
  در این بین غول نرم افزاری دنیا یعنی کمپانی Microsoft نرم افزاری با نام Microsoft Math را عرضه کرده است که ابزاری بسیار مناسب و درعین حال قدرتمند در زمینه محاسبات ریاضی به شمار می رود.
  در این نرم افزار علاوه بر محاسبات ساده ریاضیات می توان بسیاری از معادلات  سنگین و بسیار سخت را با صرف کمترین زمان ممکن و در چشم به هم زندنی محاسبه نمود. این ابزار قدرتمند که بیشتر در زمینه آموزشی کاربرد دارد با دارا بودن ابزار های متعدد توانایی محاسبات و حل معادلات سنگین شیمی، فیزیک، جبر و هندسه را نیز دارد.
  Microsoft Math نیز توانایی حل انتگرال ها را نیز دارا است. اما نکته ای که بیشتر اهمیت دارد این است که می تواند انتگرال ها را با رسم شکل و منحنی های دوبعدی و سه بعدی به دست آورد. البته این رسم اشکال و تصاویر تنها به انتگرال ها ختم نمی شود بلکه کاربر می تواند برای هریک از فرمول ها که توانایی رسم شکل در آن وجود داشته باشد اشکال هندسی رسم کند.
  اشکالی که با این ابزار رسم می شوند بسیار زیبا و دقیق می باشند که می توانید یکی از این اشکال هندسی را در شکل زیر مشاهده نمائید .

  منبع : www.AsanDownload.com

  ضمنا این نرم افزار می تواند تعدادی از معادلات را با ارائه فرمول محاسبه نماید. نکته ی دیگر این ابزار حجم پائین تر آن نسبت به ابزار های رقیب است . 

  قابلیت های کلیدی نرم افزار Microsoft Math v3.0.1184.1020:
  - محاسبه معادلات در سریعترین زمان
  - ارائه اشکال هندسی به صورت دوبعدی و سه بعدی همراه با محاسبه معادله
  - حجم نسبتا پائین نسبت به کارایی بالا
  - حل معادلات فیزیک ، شیمی ، جبر و هندسه با دارابودن ابزار های متعدد
  - توانایی ذخیره و بازخوانی محاسبات
  - پوسته های زیبا و متعدد
  - پشتیبانی از نسخه های ویندوز XP SP2 به بالا و ویندوز ویستا
  - و ...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 19:54 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com  به سادگی برای عملیات محاسباتی خود برنامه بسازید!
  مجهز بودن كامپيوتر به يك ماشين حساب حرفه اي كه تمامي نياز هاي ابتدايي و يا پيشرفته ي اشخاص رو رفع كند جز نيازهاي ضروري كامپيوتر هاست. ماشين حساب موجود در ويندوز فقط نيازهاي ابتدايي را ميتواند رفع كند و اينجاست كه نياز به نرم افزاري براي جايگزيني آن احساس ميشود.
  Farsight Calculator یک ماشين حساب قدرتمند و حرفه اي و در عين حال با ظاهري ساده و قابل برنامه ریزی است. که به شما این امکان را می دهد، عملیات محاسباتی خود را بصورت یک برنامه یا تابع ذخیره کنید.اين نرم افزار عملیات محاسباتی شما را به دو صورت RPN (نشانه گذاری معکوس لهستانی) و ALG (جبری) انجام می دهد اين نرم افزار بیش از 100 تابع ( توابع جبری ،مثلثاتی،هایپربولیک،تاریخی،آماری،مالی و ...) را پشتیبانی می کند.


  قابلیت های کلیدی نرم افزار Farsight Calculator v3.5 :
  - محاسبه ی یک عبارت:
  شما می توانید عبارتی مثل (2(32+42))را وارد کنید و جواب آن را در خروجی دریافت کنید.
  - قابلیت برنامه ریزی:
  به آسانی برای محاسبان برنامه تعیین کنید. یعنی مثلا می توان برای یک محاسبه مانند a+b=c اسمی تعیین کرد و هر زمان در محاسبات خود به این عمل احتیاج داشتید تنها با وارد کردن اسم آن این محاسبه را وارد کنید تا برنامه خود به خود این محاسبه ی از پیش تعیین شده را انجام دهد.
  - حالت ALG و RPN :
  شما می توانید عملیات محاسباتی را به دو صورت RPN (نشانه گذاری معکوس لهستانی) و ALG (جبری) انجام دهید.
  - محاسبات زمانی:
  اطلاعات مربوط به یک تاريخ مشخص مثلا تاریخ 90 روز را محاسبه می کند
  - توابع مالی:
  پرداخت وام،کاهش بها، نقدینگی و تبدیل نرخ بهره را محاسبه می کند.
  - تبدیل واحد:
  بیش از 100 واحد اندازه گیری که در شش دسته طبقه بندی شده اند را تبدیل می کند.
  - پوسته هاي نرم افزار:
  - دارای ظاهری گرافیکی و قابل تغییر به وسیله پوسته ها
  - و ...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 19:51 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com


  AutoDesk شرکت بسیار قدرتمندی است که تقریبا نام آن را همه شنیده اند. کمپانی عظیمی که نام نرم افزارهای فوق حرفه ای آن را همه می شناسند. از گل سرسبد آن ها AutoDesk AutoCad تا AutoDesk Maya و AutoDesk 3D Max که اصلا رقیبی برای آن ها وجود ندارد که بتوان مقایسه ای را انجام داد. این قدر معروف و  بی رقیب هستند که هرجا نام نرم افزارهای حرفه ای به میان آید ، نام بسته های نرم افزاری AutoDesk یک طرف قضیه است. برخلاف بسیاری از کمپانی ها که نرم افزارهای تولیدی را همزمان با سال های میلادی عرضه می کنند، AutoDesk با شروع سال جدید بسته های خود را همیشه یک سال زودتر عرضه می نماید. برای مثال  با این که الان در ابتدای سال میلادی قرار داریم اما شرکت AutoDesk نسخه 2010 از بسته های نرم افزاری خود را عرضه می نماید. از چند سال پیش این روند آغاز شده و آن هایی که این مورد را نمی دانند اگر نسخه جدید را ببینند حتما از نام آن متعجب خواهند شد.  معمولا هر کمپانی برای این که قدرت خود را به همگان نشان دهد ، تمامی هنرش را در نرم افزاری پیاده کرده و همان اول هم پیش کش می نماید. AutoDesk هم از این امر مجزا نبوده و در اولین به روز رسانی سال 2009 جدیدترین نسخه از نرم افزار فوق حرفه ای AutoCad را عرضه نموده است. نرم افزاری بسیار حرفه ای با محیط کاربری جذاب برای مهندسان نقشه کشی و عمران ارائه شده است. ابزاری که از چند نسخه قبل قابلیت سه بعدی سازی نقشه ها را هم به خود دید و بازهم باعث هنرنمایی کمپانی سازنده اش شد. 
  مطمئنا مهندسان نقشه کشی و عمران این ابزار را بسیار بهتر از افراد معمولی می شناسند. AutoCad جدای از این نرم افزار در حقیقت یک استاندارد جهانی است. در همه جای جهان اگر قرار باشد نقشه ای کشیده شود ، همه آن را با محصول AutoDesk ترسیم خواهند کرد. برای اولین بار است که در سایت های دانلود فارسی زبان نسخه جدید از این طراح حرفه ای قرار می گیرد. این ابزار را به عنوان هدیه ای ناچیز به مهندسان و طراحان نقشه کشی و عمران تقدیم می کنیم.

  قابلیت های كليدي نرم افزار Autodesk AutoCAD 2010:
  - افزایش انعطاف پذیری نرم افزار در مقابل طرح ها و هماهنگ سازی تنظیمات آن ها
  - بخش Text Command به صورت چند خط بودن
  - قابلیت حاشیه نویسی در کنار نقشه ها
  - قابلیت بازیابی فایل های از دست رفته
  - قابلیت ترسیم به صورت دو بعدی
  - قابلیت ترسیم به صورت سه بعدی واقعی
  - قابلیت چرخش 360 درجه ای نقشه ها
  - استفاده بسیار آسان تر در این نسخه
  - قابلیت ترکیب چارت های Excel و AutoCad
  - مدیریت کامل بر روی لایه های نقشه ها
  - سازگاری بسیار کامل تر با پردازنده های گرافیکی و به دست آوردن سرعت بالاتر در انجام کارها
  - ابزار بسیار کامل برای طراحی ها
  - سازگاری کامل با نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویندوز ویستا
  - و ...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 19:47 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com


  ماشين حساب حرفه اي يكي از نيازهاي مهندسان و كاربران رايانه مي باشد.داشتن يك ماشين حساب كه بتواند تمامي عمليات پيچيده رياضي و مهندسي را به خوبي انجام دهد و علاوه بر پيشرفته بودن داري حجم كم براي دانلود براي تمامي كاربران مي باشد. DreamCalc Professional Edition يك ماشين حساب فوق پيشرفته و حرفه اي ميباشد كه ميتونيد عمليات محاسبه اي شما را به صورت نمودار، نمايش هندسي و... نشان بدهد با اين نرم افزار ميتوانيد نمودار رسم كنيد بدون اينكه بطور دستي اين عمل را انجام دهيد. با اين نرم افزار احساس واقعه اي كشيدن نموارد با دست را تجربه كنيد، ترسيم گرافيكي نمودار در كمتر چند ثانيه و آماده شدن آن براي استفاده انجام كامل عمليات محاسباتي از جمله علمي كاربردي، آماري و سيستم برنامه ريزي مالي ميباشد. قابلت محاسبه عمليات پيچيده رياضي و برنامه نويسي و قابلت انجام محاسبات چندخطي به صورت كامل و دقيق ميباشد. اين نرم افزار عملیات محاسباتی شما را به دو صورت RPN (نشانه گذاری معکوس لهستانی) و algebraic input (نشانه گذاري جبري) انجام مي دهد. اين نرم افزار بیش از 260 تابع ( توابع جبری ،مثلثاتی،هایپربولیک،تاریخی،آماری،مالی و ...) را پشتیبانی می کند.

  قابليتهاي كليدي نرم افزار DreamCalc Pro v4.5.0:
  - انجام محاسبات معادلات پيشرفته در سریعترین زمان
  - ارائه اشکال هندسی به صورت دو بعدی همراه با محاسبه معادله
  - حجم نسبتا پائین نسبت به کارایی بالا
  - محاسبه عمليات جبري و RPN
  - توانایی ذخیره و بازخوانی محاسبات
  - پوسته های زیبا و متعدد
  - قابلیت کمک کردن به تکمیل فرمول ها
  - قابلیت استفاده از صفحه کلید به منظور سریع تر شدن کارها
  - حالت مهندسی برای ماشین حساب
  - فرمت اعداد قابل تنظیم برای تمامی کشورها
  - حافظه ی داخلی ماشین حساب با داشتن چندین رجیستر
  - هزاران تابع رایاضی
  - قابلیت مخفی شدن در System Tray
  - پشتیبانی از Clipboard ویندوز
  - قابلیت استفاده از تاریخ و توابع آن در ماشین حساب
  - صفحه ای به صورت رول مانند برای نمایش خروجی
  - قابليت انجام مخاسبات چند خطي و انجام برنامه نويسي در محيط نرم افزار
  - سازگاری با نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویندوز ویستا
  - و ...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 19:42 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com


  نرم افزاری که پیش روی شما کاربران عزیز قرار دارد شاید مورد نیاز همه کاربران نباشد اما برای کسانی که به الکترونیک و متعلقات آن علاقه دارند یکی از بهترین گزینه ها برای شبیه سازی های سخت افزاریست . این نرم افزار قدرتمند و البته معروف که در رشته های متعدد در سطوح مختلف دانشگاه ها به عنوان نرم افزارهای شبیه ساز مورد استفاده قرار می گیرد Proteus نام دارد.
  Proteus Professional یکی از کامل ترین نرم افزارهایست که می توان با استفاده از آن انواع قطعات الکترونیکی نظیر دیود ها ، مقاومت ها ، خازن ها و انواع منابع تغذیه و ... را در کنار هم به صورت یک مدار کامل در کنار هم قرار داده و آزمایشی به صورت رایانه ای و شبیه سازی شده انجام داد. این ابزار قدرتمند قادر است خود را با زبان های برنامه نویسی اسمبلی هماهنگ کرده تا مدارات مجتمع را همراه با زبان برنامه نویسی و همچنین ریز پردازنده مورد آزمایش قرار داد. Proteus Professional که نسخه جدید آن به تازگی ارائه شده است آخرین به روزرسانی ها در صنایع الکترونیکی یعنی آخرین قطعات ، میکروپروسسور ها ، انواع ریزپردازنده ها و ... را در خود جای داده است.
  امکان پرینت تصاویر مدارات طراحی شده و یا ذخیره سازی آن ها به صورت عکس ، سازگاری با انواع میکروکنترولرها نظیر سری های 8051 ، AVR ، Motorola و ... از مهم ترین قابلیت هایی هستند که در این نرم افزار تعبیه شده اند. وجود انواع Keypad ها به همراه 7Segmentها که کاملا اینتراکتیو هستند خصوصیتی است که در Proteus Professional باعث می شود کمتر پروژه ای را یافت که با این نرم افزار نتوان آن را شبیه سازی نمود. کسانی که به الکترونیک و دنیای بسیار جذاب آن علاقه دارند اما امکان استفاده و ساخت مدارات به صورت واقعی وجود ندارد این نرم افزار می توان بهترین انتخاب برای آن ها باشد تا بتوانند حداقل به صورت شبیه سازی شده به دنبال علاقه های خود در این رشته باشند.


  قابلیت های کلیدی نرم افزار Proteus Professional v7.6 :
  - سازگاری با انواع زبان های اسمبلی
  - سازگاری کامل با انواع میکروکنترولر ها
  - شناسایی و به روز رسانی آخرین قطعات و مدارات روز دنیا
  - هماهنگی کامل نرم افزار برای آزمایش کدهای نوشته شده در زبان اسمبلی
  - وجود بیش از 8000 قطعه الکترونیکی در نرم افزار
  - استفاده آسان از نرم افزار
  - امکان پرینت مدارات
  - قابلیت ذخیره سازی به صورت عکس
  - خطایاب بسیار کامل نرم افزار
  - سازگار با بیشتر کامپایلر ها و اسمبلرها
  - سازگار با نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویندوز محبوب 7
  - و ...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 19:41 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com


  شاید پیش آمده هریک از ما خواسته ایم طرحی از یک اتاق یا خانه ای را طراحی کنیم و شاید هم اگر بتوانیم آن طرح را برای خود پیاده نمائیم اما تا به حال از پس آن برنیامده ایم. شاید نرم افزارهایی که در این زمینه موجودند آنقدر حرفه ای بوده اند که ما نتوانسته ایم به واسطه دانش نسبتا کمی که در رابطه با این گونه نرم افزارها داریم طرح خود را آنطور که شایسته است طراحی کنیم. شاید Autocad در این زمینه بی نظیر باشد اما به طبع کار کردن با این نرم افزار هم برای کاربران عادی فوق العاده دشوار است. اما نرم افزاری که در این مطلب با آن آشنا خواهید شد هرچند امکانات Autocad را ندارد اما استفاده از آن به مراتب آسان تر بوده و کاربران معمولی هم می توانند با کمی حوصله آنچه را در ذهن خود می پرورانند به یک نقشه دیجیتالی تبدیل کنند.
  Ashampoo Home Designer نام نرم افزاریست که توانایی طراحی انواع نقشه های ساختمانی را دارد. اولین نسخه از این نرم افزار که به تازگی ارائه شده است توانایی خلق نقشه هایی از اتاق ها و منازل را دارد به طوری که می توان نقشه کشی را با این ابزار به صورت نیمه حرفه ای هم دنبال کرد. این ابزار ساده قابلیت های جالبی از جمله سه بعدی سازی تصاویر را دارد که برای کاربران عادی می تواند فوق العاده جذاب باشد. کار کردن و طراحی با این ابزار بسیار آسان تر بوده و کمی وقت لازم است که تا هرکاربری بتواند سلیقه خود را در رابطه با طراحی های داخلی به نمایش درآورد.
  استفاده از انواع Object هایی که در ساختمان ها استفاده می شوند و نوار تولباری که برای آن ها در نرم افزار تعبیه شده است کار را فوق العاده سریع و البته آسان تر می کند. استفاده از انواع فرمت ها در خروجی هم کمک زیادی در چاپ و استفاده از طرح و نقشه در جاهای مختلف می کند. چرخش تصاویر به صورت دو بعدی و سه بعدی و از جهات مختلف هم از دیگر خصوصیات مهمی هستند که در Ashampoo Home Designer به چشم می خورند. اما یک قابلیت و امکان جالب یعنی امکان لایه بندی برای خلق نقشه ها هم بسیار مورد توجه کاربران قرار می گیرد ؛ این قابلیت در طراحی ها و ساده تر شدن کار نقش مهمی را ایفا می کند.


  قابلیت های کلیدی نرم افزار Ashampoo Home Designer v1.0.0.7086 :
  - واسط کاربری ساده نرم افزار
  - استفاده آسان از نرم افزار
  - امکان طراحی های دو بعدی و سه بعدی
  - قابلیت نمایش و چرخش تصاویر به صورت دو بعدی و سه بعدی
  - قابلیت ذخیره سازی با فرمت های مختلف
  - امکان پرینت در اندازه های مختلف
  - حجم مناسب نسبت به قابلیت مهم نرم افزار
  - وجود امکانات فراوان در طراحی های ساختمانی
  - سازگار با نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویندوز محبوب 7
  - و ...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 19:40 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com

  نرم افزاری که در این مطلب معرفی می کنیم شاید به دلیل تخصصی بودن برای همه کاربران مناسب نباشد اما برای خیلی از رشته های فنی مهندسی می تواند نقش یک ابزار ساده طراحی را بازی کند. این ابزار که EZ Schematics نام گرفته است نرم افزاری حرفه ای برای طراحی های الکترونیکی و مدارات الکتریکی است ؛ این ابزار که تقریبا تمامی قطعات و نماد های آن ها را در خود جای داده با کنار هم قرار دادن آن ها توسط کاربران می تواند یک مدار الکتریکی دقیق را ترسیم کند.
  تمامی نماد ها از جمله دیودها ، مقاومت ها ، خازن ها و ... طوری در نرم افزار در نظر گرفته شده اند که کاربر بتواند به سادگی از آن ها بهره برده و البته بتواند مدل های مختلفی از آن ها را هم انتخاب کند ؛ برقرار ارتباط ها میان قطعات هم تنها با حرکت ماوس قابل ترسیم است همچنین نرم افزار EZ Schematics که تنها حدود 3.5 مگابایت حجم دارد به راحتی نصب و اجرا خواهد شد.


  قابلیت های کلیدی نرم افزار EZ Schematics v1.4.32 :
  - وجود تمامی قطعات الکترونیکی برای ترسیم
  - سهولت در استفاده از نرم افزار
  - امکان سوئیچ کردن میان مدارات مختلف
  - وجود انواعی از هر قطعه الکترونیکی
  - امکان رسم و قرار دادن نقطه اتصال یا همان گره
  - قابلیت اضافه کردن مقدار برای هریک از قطعات
  - استفاده بسیار آسان از نرم افزار و حجم پائین
  - سازگار با نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویندوز محبوب 7
  - و ...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 19:38 | نویسنده : سعید محمدی |

  طراحی چارت های گرافیکی با نرم افزار Microsoft Visio 2010 Premium RTM


  از جمله محصولاتی که مایکروسافت در زمینه آفیس و نرم افزارهای اداری ارائه می دهد ابزاریست که با استفاده از آن می توان کار طراحی دیاگرام ها، اشکال، فلوچارت ها ، طراحی مدارات الکترونیکی و منطقی را انجام داد. Microsoft Visio نام نرم افزاری بسیار قدرتمند و حرفه ای است که بر جز برترین نرم افزارهای دنیا در زمینه طراحی دیاگرام ها محسوب می شود. این ابزار قدرتمند که کارآیی های بسیاری دارد در نسخه 2010 که همراه با مجموعه آفیس 2010 منتشر گردید با واسط کاربری جذابی که سر و شکلی جدید به نرم افزار داد محبوب تر از قبل در میان کاربران شده است. طراحی دیاگرام شبکه های رایانه ای، طراحی چارت های اداری از پائین تر کارمند تا رئیس اصلی ، طراحی نقشه های ساختمانی، طراحی تقویم ها ، طراحی چارت اطلاعاتی برای نرم افزارها از بانک اطلاعاتی ها ، طراحی های مهندسی برای رشته های مختلف از جمله الکترونیک و سخت افزار و بسیاری طراحی های دیگر که همگی به صورت منوهای جداگانه در Microsoft Visio قرار داده شده اند. این موارد در کنار تمامی اشکال مورد نیاز برای طراحی ها که تماما با استانداردهای جهانی سازگار بوده کار را برای کاربران فوق العاده آسان خواهد کرد، به راحتی می توان سخت ترین مدارات الکترونیکی را با انواعی از قطعه ها کنار هم قرار داد و یک مدار پیچیده را طراحی کرد و دست آخر هم پرینتی از آن را برای استفاده تهیه کرد. سازگاری با دو سیستم اندازی گیری متریک و US هم از جمله مواردی است که برای بسیاری از کاربران حرفه ای اهمیت ویژه ای دارد. اندازه تصاویر ، اشکال ، چرخش آن ها، اندازه صفحه، کیفیت نهایی برای خروجی ها، ذخیره سازی با خروجی دلخواه و البته متعدد، استفاده بسیار آسان از تمامی بخش های نرم افزار، سازگاری با دیگر نرم افزارهای مجموعه آفیس، سازگار با نرم افزارهای مشابه در طراحی ها از جمله Autocad، سازگاری کامل با SharePoint و قابلیت ذخیره سازی با فرمت های دلخواه از جمله به صورت تصویر ، فایل AutoCad، به صورت سند PDF چند فرمت دیگر از جمله قابلیته هایی هستند که در Visio گنجانده شده اند. ما کامل ترین نسخه از این نرم افزار یعنی Microsoft Visio 2010 Premium را به صورت دو نسخه 32 بیت و 64 بیت آماده کرده ایم تا شما کاربران بتوانید از این ابزار بسیار کارآمد بهره مند شوید.


  قابلیت های کلیدی نرم افزار Microsoft Visio 2010 Premium RTM :
  - قابلیت طراحی فلوچارت های گرافیکی
  - طراحی مدارات الکترونیکی
  - امکان طراحی و پیاده سازی طرز قرار گیری کامپیوترها در شبکه های رایانه ای
  - امکان طراحی دیاگرام های اداری
  - سازگاری کامل با نرم افزارهای دیگر مجموعه آفیس
  - وجود تمامی اشکال براساس استانداردهای جهانی در نرم افزار
  - استفاده فوق العاده آسان از نرم افزار
  - طراحی جدید برای پایه دیگر محصولات آفیس 2010
  - امکان ذخیره سازی خروجی به صورت یک تصویر
  - قابلیت تنظیم خروجی با کیفیت دلخواه
  - سازگاری کامل با AutoCad هم برای ذخیره سازی و هم برای استفاده از نقشه ها
  - قابلیت ساخت تقویم با این نرم افزار
  - قابلیت طراحی و نقشه کشی
  - سازگاری کامل با SharePoint
  - قابلیت ساخت دیاگرام های اینتراکتیو با قابلیت اجرا در مرورگرها
  - سازگار با زبان فارسی
  - امکان پیوند بانک اطلاعاتی ها با چارت های گرافیکی
  - قابلیت طراحی چارت های مربوط به بانک اطلاعاتی و نرم افزارها
  - امکان بزرگ کردن صفحه برای طراحی چارت های فوق بزرگ
  - سازگار با نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویندوز محبوب 7
  - و ...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 19:36 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com


  Space Strike
  بازي پرهيجان و جذاب نبرد فضايي كه در اين بازي شما سوار بر يك سفينه فضايي در محيطي بسيار خطر ناك در فضا قرار ميگيريد كه از زمين و هوا به شما شليك ميشود شما با يك نبرد فضايي بسيار سنگين و طاقت فرسا روبرو خواهيد شد. شما ميبايست جلوي بيگانگاني كه ميخواهند به زمين حمله كنند و آن را نابود سازند دفاع كنيد. قبل از اينكه باعث ويراني زمين و موجودات زنده آن شوند آنها را از ميان ببريد. شما در مكان و زماني در  سال 2307 ميباشيد. انسانها 50 سال است براي يافتن سيارات ديگر تلاش ميكند. تا بتوانند محل امني را در كرات آسماني براي ساخت خانه پيدا كنند. شما بايد در نقش يك مهاجم كهكشاني تمامي دشمنان را نابود سازيد. شما بايد از دست موشكها، آتشبارها، بمبهاي اتمي و ... فرار كنيد. در شرايطي دشوار قرار ميگيريد كه از هر طرف مهاجمان بيگانه با  تانكها، موشكها و انفجارهاي شديد به شما حمله ور ميشوند و بايد از خود دفاع كنيد. طبق معمول تمامي بازيها شما در ابتدا از سلاحهاي كم و ضعيف مجهز ميباشيد. اما با گذشت زمان به جمع آوري سلاحهاي پيشرفته و جنگ افزارهاي اتمي دست مي يابيد. در طي بازي با موجودات ناشناخته و غول پيكري بر خورد ميكنيد و بايد با زيركي و هوش خود آنها را نابود سازيد و مواظب برخورد با هليكوپتر هاي بيگانگان و اجسام شناور در آسمان و تله هاي انفجاري باشيد تا باعث انفجار جنگنده شما نشود. در اين بازي به اوج هيجان يك بازي فضايي بسيار جذاب پي خواهيد برد. این بازی یکی دیگر از عیدی های گروه آسان دانلود برای شما دوستان عزیز است امیدواریم از دانلود و بازی نهایت لذت را ببرید.

  قابلیت های کلیدی بازي Space Strike 1.04:
  - داري 20 مرحله ماموريت خطرناك و فضايي
  - داري 5 نوع محيط بازي مختلف
  - بازي فوق العاده معتاد كننده و هيجان انگيز
  - داراي قدرتمند ترين نوع صدا گذاري و و افكت صدا
  - داري بالاترين امتياز در بين بازي هاي جنگي در سراسر جهان
  - بازی بسيار جذاب و هیجانی  با گرافیک بالا و سه بعدی
  - امكان ذخيره كردن بازي در هر مرحله
  - جلوهاي زيبا و كم نظير صوتي و بصري
  - حالت مسابقه اي و تفريحي، پرهيجان بودن بازي
  - حجم کم بازی جهت دریافت و نصب
  - نیاز به سرعت عمل و البته دقت بالا
  - سادگی انجام بازی تنها با حرکت ماوس
  - سازگاری با نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویندوز ویستا
  - و ...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 19:29 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com  همه شما دوستان عزيز  با اسم عموپورنگ آشنا هستید و همچنین برنامه های ایشون رو در شبکه اول سیما مشاهده کردیده ايد شاید بتوان گفت بهترین برنامه برای شبکه کودک و نوجوان همین برنامه عموپورنگ است. كه بازديدكنندگان بسياري را به همراه دارد. بعلاوه با حضور امیر محمد نیز برنامه بسیار جالبتر می شود اکنون شما می تونید بازی افسانه عموپورنگ Pourang Legend رو دانلود کنید در این بازی که کاملا به صورت فارسی و ایرانی می باشد و موضوع آن نیز در رابطه با عموپورنگ است. شما در نقش عموپورنگ ظاهر می شوید و باید بازی رو شروع نماييد. داستان بازی از آنجایی شروع می شود که عموپورنگ و امیر محمد جهت تعطیلات و رفع خستگی از کارهای صدا سیما و خلاصه مجری گری به جزیره ای سفر میکنند. تا چند هفته ای رو در آنجا اقامت کنند اما بر اثر یک اتفاق مشکوک امیر محمد دزدیده می شود و... حال وظیفه شما این هست که با توجه به نقشه مراحل را یکی پس از دیگری سپری کنید و آیتم های موجود در مراحل را گرفته و موجودات را نابود کرده تا به کلید اصلی دست پیدا کنید و توسط آن الماس را از دل سنگ خارج کنید و با غول ... بازی از لحاظ گرافیکی در حد قابل قبولی می باشد همچنین اصوات و آهنگ های به کار رفته در بازی و در نهایت گیم پلی بازی و کنترل آن نیز بسیار خوب و دقیق می باشد.

  قابلیت های کلیدی بازی افسانه عموپورنگ:
  - بازی کاملا به صورت فارسی می باشد
  - دارای محیطی زیبا و کاربر پسند
  - مناسب برای تمامي سنین
  - دارای فایل راهنما جداگانه در پوشه بازی
  - دارای سیستم ذخیره و بارگزاری اتوماتیک (Auto Save)
  - دارای حجم کم با قابلیت نصب آسان
  - و ...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 19:25 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com  يكي از بازيهاي بسيار جالب و قديمي كه شايد همگي با نام آن آشنا باشيد بازي مورتال کامبت Mortal Kombat ميباشد. كه يكي از بازيهاي بسيار مهيج و پرطرفدار از سري بازي هاي اكشن ميباشد اين نسخه از بازي قبلا براي كنسول سگا ساخته شد در در بازار عرضه گرديد و يكي از محبوب ترين بازي هاي سگا محسوب مي شود كه صورت دو نفره ميتوانيد اين بازي را انجام دهيد . شما ميتوانيد در اين بازي جنگجوي خود را انتخاب كرده و به جنگ با يكديگر بپردازيد شما پس از گذرانيد دو مرحله از بازي و برنده شدن در اين مراحل ميتوانيد به مرحله بعد راه يابيد. مورتال کامبت، یکی از بازیهای رایانه ای ساخته شده که ایده اصلی آن توسط ed Boob , John Tobias بود. فیلم سینمایی نیز از روی همین بازی تهیه شد. فیلم مورتال کامبت در سال ۱۹۹۵ (میلادی) و فیلم بعدی در سال ۱۹۹۷ (میلادی) عرضه شدند.بازی مورتال کامبت نخستین بار بر روی کنسول سگا عرضه گردید. این بازی از نوع بازی های جنگی می باشد که معمولاً به صورت دونفره بازی می شود. روال بازی در تمام نسخه های مورتال کامبت تا حد زیادی یکسان می باشد و بدین ترتیب می باشد که در صفحه اول جنگجو را انتخاب می کنید و طی دو مرحله(Round) به جنگ با یکدیگر می پردازید.برنده بازی کسی است که بتواند در دو مرحله پیروز شود.از جذاب ترین[نیازمند منبع] قسمت های این بازی فاتالیتی است.پس از دوبار بردن جنگجوی باخته در حالت گیج و نیمه جان قرار می گیرد و پیغام تمامش کن (Finish Him/Her) به جنگجوی برنده داده می شود.در این لحظه جنگجوی برنده با استفاده از فنون ویژه که به فاتالیتی (Fatality) معروف است ضربه آخر را وارد نموده و بازی را ببرد.

  قابلیت های کلیدی بازي Mortal Kombat 4:
  - پرتابل بودن بازي كه شما احتياج به نصب بازي نداريد
  - بازي فوق العاده معتاد كننده و هيجان انگيز
  - داراي قدرتمند ترين نوع صدا گذاري و افكت صدا
  - بازی بسيار جذاب و هیجانی با گرافیک بالا و سه بعدی
  - امكان ذخيره كردن بازي در هر مرحله
  - جلوهاي زيبا و كم نظير صوتي و بصري
  - حالت مسابقه اي و تفريحي، پرهيجان بودن بازي
  - حجم کم بازی جهت دریافت و نصب
  - نیاز به سرعت عمل و البته دقت بالا
  - سازگاری با نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویندوز ویستا
  - و ...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 19:14 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com


  سري قبلي بازي Alien Shooter براي شما معرفي كرديم و با استقبال خوبي روبرو شد بازي جديد Zombie Shooter بازي اکشن پرهيجاني است که طي آن بازيکن از تعداد بيشماري سلاح جنگي قدرتمند و مرگبار براي غلبه بر موجودات و اهريمنان فضايي استفاده مي کند. وجود چندين و چند شخصيت دوست و دشمن در جريان بازي، بهره گيري از فيلم نامه اي بسيار قوي و اکشني با درون مايه نقش آفريني هيجان اين بازي زيبا را دو چندان مي کند. شايد بتوان گفت اين بازي مشابه بازي خون آشام (رزنت اويل) در Playstation مي باشد. شخصيت بازي نيز همانند بازي خون آشام مي تواند مرد يا زن باشد. اما تفاوت اين بازي با بازي خون اشام در سوني اين است كه شما در Zombie Shooter مي بايست به نابودي موجوداتي ناشناخته و ماقبل تاريخ بپردازيد. مراحل بازي بسيار متنوع و زياد هستند و موزيك بازي بسيار عالي است. شيوه نمايش دوربين از بالاست (چيزي شبيه بازيهاي استراتژيك) كه شايد در ابتدا زياد برايتان جالب نباشد ولي مطمئنا پس از چند دقيقه بازي، روند بازي در دستتان خواهد بود و خواهيد ديد كه اين شيوه نمايش چقدر مفيد است. در طول مراحل مختلف مي توانيد اسلحه، مهمات، جعبه هاي كمك هاي اوليه و پول جمع آوري كنيد كه گاهي اين وسابل مخفي بوده و مثلا در كمدها و يا ديوارها جاسازي شده اند. شما با جمع اوري پول مي توانيد در ابتداي هر مرحله اسلحه هاي جديد، مهمات، جليقه هاي ضد گلوله، و ابزارهاي كمكي مثل: جعبه كمك هاي اوليه، بالا بردن سرعت عمل كاراكتر، چراغ قوه، و … خريداري كنيد. در سري جديد اين بازي كه با كيفيت بسيار بالاتر از بازي قبلي ساخته شده است از انسانها به جاي موجودات استفاده شده است كه علاوه بر شليك كردن به طرف شما موجودات ناشناخته در مراحل بازي به شما حمله ور ميشود. شما با كشتن موجودات و آمدمها ميتوانيد امتياز كسب كنيد و در طي بازي و در مراحل بعد بتوانيد مهمات و اصلحه هاي پيشترفته تري را استفاده كنيد. جذابيت اين بازي به حدي است كه شما را معتاد خود كرده و تا مراحل بيشتري از بازي را پشت سر نگذاريد از پاي كامپيوتر خود تكان نمي خوريد شما با استفاده از هوش خود ميتوانيد اسلحه مورد نياز خود را در طي بازي بر اساس موجود ناشناخته تعويض كرده و قبل از اينكه به شما حمله ور شود آن را نابود سازيد. در مراحل آخر اين بازي شما بايد با قول اين بازي مبازره كنيد و پس از كشتن آن بازي به پايان ميرسد در هر مرحله بازي سخت تر شده و موجوادت قدرتمندتر به شما حمله ور ميشود كه جذابيت آن را دوچندان ميسازد.

  قابلیت های کلیدی بازي Zombie Shooter v1.2:
  - بازي فوق العاده معتاد كننده و هيجان انگيز
  - داراي 12 نوع اسلحه قدرتمند
  - داراي قدرتمند ترين نوع صدا گذاري و افكت صدا
  - بازی بسيار جذاب و هیجانی با گرافیک بالا و سه بعدی
  - امكان ذخيره كردن بازي در هر مرحله
  - جلوهاي زيبا و كم نظير صوتي و بصري
  - حالت مسابقه اي و تفريحي، پرهيجان بودن بازي
  - حجم کم بازی جهت دریافت و نصب
  - نیاز به سرعت عمل و البته دقت بالا
  - سازگاری با نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویندوز ویستا
  - و ...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 19:12 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com


  اگر به اندکی به گذشته برگردیم و به نسل قبلی کنسول های بازی نگاهی بیندازیم متوجه سادگی آن ها خواهیم شد. بازی هایی که برای این کنسول ها ساخته می شدند هم فوق العاده ساده بودند و هم از محیط بسیار ساده ای بهره می بردند. یکی از بازی هایی که طرفداران بسیار زیادی داشت ، بازی تفنگی بود که باید مرغابی ها هدف گرفته می شدند ، این بازی جذاب که بسیار ساده طراحی شده بود با تفنگ الکترونیکی انجام بازی را امکان پذیر می ساخت؛ حالا که چند سالی از آن نسل از کنسول های بازی گذشته و رایانه ها و سیستم های جدید جای آن ها را گرفته اند کمتر از این دسته بازی ها ساخته و طراحی می شود ؛ اما بازی جدیدی به نام Ultimate Duck Hunting محیطی شبیه به آن بازی ها را برای کاربر تداعی خواهد کرد. در این بازی که مهم ترین خصوصیت آن تیاز به دقت ، سرعت و نشانه روی بالا است کاربر باید در نقش یک شکارچی حرفه ای عمل کند.
  محیط کاملا سه بعدی بازی در کنار گرافیک فوق العاده آن از نکاتی است که بسیار به چشم می آید ، شکار پرندگان در برف شدید نیاز به دقت و سرعت عمل بالایی دارد و کاربری موفق خواهد بود که بتواند از لحظات بهترین نتیجه را کسب کند.
  در Ultimate Duck Hunting تعداد تیرها محدود خواهد بود و کاربری موفق خواهد شد که از همه تیرها برای هدف رفتن نشانه که همان پرندگان هستند نهایت استفاده را ببرد. امتیازها بر اساس فاصله میان پرندگان و شکارچی متغیر است و براساس این که پرنده دورتر باشد امتیاز کسب شده از شکار آن نیز افزایش می یابد و بالعکس این ماجرا هم نیز وجود دارد.


  قابلیت های کلیدی بازی Ultimate Duck Hunting :
  - جذابیت بازی در شکار پرندگان
  - محیط بسیار طبیعی بازی
  - محیط سه بعدی بازی در کنار گرافیک مناسب
  - امکان بهره گیری از تعدادی تیر محدود برای هدف رفتن
  - متغیر بودن امتیازهای کسب شده براساس فاصله هدف ها
  - نیاز به دقت و سرعت عمل بالا در این بازی
  - محیط شبیه سازی شده این بازی که بسیار نزدیک به واقعیت است
  - موزیک های همگون به کار رفته در بازی
  - سازگار با نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویندوز ویستا
  - و ...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 19:11 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com


  در معرفی بازی های رایانه ای همیشه سعی کرده ایم علاوه بر این که بازی های جذاب و زیبایی از جهات مختلف را معرفی کنیم ، بازی های به تناسب حجم مناسب هم در مطالب بگنجانیم تا همه کاربران بتوانند از آن ها استفاده کنند. با توجه به این هدف این بار هم قصد معرفی بازی فوق العاده جذابی به نام Birdie Shoot را داریم که علاوه بر گرافیک و ترکیب بندی جالب رنگ ها برای تمامی سنین هم مناسب بوده و کسی در این بازی موفق است که بتواند علاوه بر دقت بالا سرعت عمل خوبی هم داشته باشد.
  نشانه گیری پرندگان در حال پرواز که شکل و شمایل کارتونی بسیار جذابی دارند موضوع این بازی است. کاربر می بایست با تعدادی تیر که در اختیارش قرار داده شده است اهداف پروازی که همان پرندگان هستند را نشانه رفته و با نشانه گیری صحیح امتیاز کسب کند. Birdie Shoot در محیط های مختلف طراحی شده و جالب است که پرندگان موجود در بازی در سایزهای مختلف طراحی شده اند تا دقت کاربران را بهتر بسنجند.
  4 مرحله مختلف از نظر دشوار بودن برای مسابقات جام قهرمانی در نظر گرفته شده است. ده ها جایزه مخفی هم در طول انجام مسابقه به کاربرانی که دقت بالاتر داشته و به همه محتویات موجود در صفحه نمایش دقت می کنند هدیه می شود ؛ نکته دیگر هم اینجاست که بازی قادر است تا بهترین نتیجه را همیشه ذخیره نگه دارد. پیشنهاد می کنیم حتما این بازی جذاب را دریافت نموده و پس از نصب از اجرای آن نهایت لذت را ببرید.


  قابلیت های کلیدی بازی Birdie Shoot 2 :
  - 4 طرح مختلف برای انجام بازی
  - انواع مختلفی از پرندگان زیبا در سایزهای مختلف
  - وجود ده ها افکت صوتی ، تصویری و انیمیشنی
  - 4 مرحله مختلف در جام قهرمانی
  - وجود جوایز مختلف مخفی
  - مناسب برای سنین مختلف
  - سهولت در استفاده از بازی
  - سازگار با نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویندوز محبوب 7
  - و ...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 19:10 | نویسنده : سعید محمدی |

  منبع : www.AsanDownload.com


  بازي بسيار جذاب Revenge Of The Chicken قهرمان اين بازي يک خروس کماندو است که به جنگ وحشي‌هاي ساکن بيابان رفته است يا شايد برعکس. صرف نظر از داستان بي‌سر و ته بازي، شما بايد با يک اسلحه به‌سمت وحشي‌هايي که به شما حمله خواهند کرد شليک کرده و مانع از رسيدن آن‌ها به خود شويد. وحشي‌ها از بالاي صفحه وارد مي‌شوند و شما در يک خط عرضي در پايين صفحه قادر به حرکت خواهيد بود. در سطح عرصه نبرد، کاکتوس‌هايي وجود دارد که براي وحشي‌ها سنگر محسوب مي‌شود. وحشي‌ها نيز در طول حرکت مارپيچي خود به سمت شما، دائما کاکتوس مي‌کارند. پس بايد کاکتوس‌ها را نيز هدف قرار دهيد. در عوض بعضي از کاکتوس‌ها سکه يا الماسي به‌عنوان جايزه به شما مي‌دهند که گرفتن آن‌ها باعث قوي‌تر شدن شما خواهد شد. هر سکه يا الماس، يک توانايي به شما هديه مي‌دهد و اگر کشته شويد توانايي‌ها را از دست خواهيد داد، اگر چه سکه‌ و الماس به هوا پرتاب مي‌شوند و اگر کمي سريع باشيد شايد بتوانيد بعضي از آن‌ها را دوباره بگيريد. مسلسل، موشک‌انداز و زره ضد ضربه، بعضي از اين توانايي‌ها هستند.

  قابلیت های کلیدی بازی Revenge Of The Chicken:
  - 3 طرح مختلف برای انجام بازی
  - 25 مرحله مختلف در 5 سطح بازي
  - بالاترين حالت در GamePlay
  - گرافيك نسبتا مناسب
  - حالت مخصوص تست در بازي
  - 5 جايزه و 3 جايزه فوق العاده
  - نهايت جذابيت در بازي
  - وجود ده ها افکت صوتی ، تصویری و انیمیشنی
  - سازگار با نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویندوز محبوب 7
  - و ...

  لطفا برای دانلود به ادامه مطلب بروید


  ادامه مطلب
  تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ | 19:8 | نویسنده : سعید محمدی |